Scroll Top

– Vår tette dialog med partnerskapet fører til at flere problemstillinger relatert til hjernehelse og hjernesykdommer blir løftet inn til diskusjon, forteller Silja Nicoline Angellsen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Dette bildet av partnerskapet er tatt i november. (Foto: Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.) Fra venstre og rundt bordet: Bjørnar Alexander Andreassen, prosjekteier for hjernehelsestrategien og fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet; Eva Buchmann, generalsekretær i CP-foreningen og styreleder i FFO; Gro Idland, Helseetaten i Oslo kommune; Ingrid Grimstad, prosjektmedarbeider i hjernehelsestrategien og seniorrådgiver i Hdir; Maren Trebler, prosjektmedarbeider og seniorrådgiver i Hdir; Silja Nicoline Angellsen, prosjektleder for hjernehelsestrategien og seniorrådgiver i Hdir og Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet og styreleder i Hjernerådet. På venstre skjerm: Anette Storstein, overlege ved nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus. På høyre skjerm: Annbjørg Hausken, styreleder i NSF (faggruppen for nevrosykepleiere). Oversikt over alle partnerskapets medlemmer finner du nederst på denne siden.


PUBLISERT: 20. DESEMBER 2023

– Stor gevinst i å se hjernehelse-området under ett!

I dag fins det ingen overordnet kategori over hjernesykdommer i helsestatistikk slik som vi har innen kreft, hjerte- og kar eller muskel- og skjellett-sykdommer. Men det skal det bli en endring på. – Vi fortsetter det påbegynte arbeidet med å ferdigstille rapport over statistikk for pasienter i spesialisthelsetjenesten. Vi vil videre vurdere andre måter å fremstille samlet statistikk på innen hjernesykdommer, slik at vi kan gjøre grundige analyser, forteller seniorrådgiver Silja Nicoline Angellsen i Helsedirektoratet.

Hjernesykdommer er fordelt utover ulike kategorier i helsestatistikk. Derfor er det utfordrende å måle utvikling innen hjernehelse i befolkningen. Det er også krevende å måle hjernehelsestrategiens effekt, blant annet på grunn av begrenset overblikk over hjernehelsefeltet.

– Samarbeidet mellom partnerskapet og Helsedirektoratet legger et godt grunnlag for utforming av viktige arbeidsområder å ta fatt på i de kommende årene. Vi har blant annet behov for felles innsats for bedre og mer brukerorienterte forløp for brukere og pasienter med hjernesykdommer, og ivaretakelse av deres pårørende, sier Silja Nicoline Angellsen.

– Med hjernesykdommer mener vi i dette tilfellet sykdommer, skader og tilstander som rammer hjernen og andre deler av nervesystemet. Enkelte diagnoser tallfestes, for eksempel demens, men vi har ikke en tilsvarende overordnet kategori slik som vi har innen kreft, hjerte- og kar eller muskel- og skjelett, forteller Silja Nicoline Angellsen, prosjektleder for hjernehelsestrategien og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Partnerskapet ved Hjernerådet løftet i fjor sommer utfordringen med at sykdomsbelastningen knyttet til hjernesykdommer ikke kommer frem i egen kategori i helsestatistikk. Helsedirektoratet har nå startet et arbeid med å undersøke muligheter for å fremstille et mer samlet datagrunnlag for hjernesykdommer.

Den første prosessen i arbeidet gikk ut på å beslutte hvilke diagnoser som skulle inkluderes i en slik statistikk, jf. den nasjonale hjernehelsestrategien. Dette arbeidet ble gjort i samarbeid med partnerskapet og i dialog med interne miljøer i Helsedirektoratet, i tillegg til fagpersoner både i Norge og i andre land. Arbeidet styres av prosjektmedarbeider Ingrid Grimstad i Hdir.

Helsedirektoratet utvikler nå en rapport som viser aktivitet i spesialisthelsetjenesten for pasienter med hjernesykdommer. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med flere relevante miljøer i Helsedirektoratet.

– Helsedirektoratet er jevnlig i dialog med partnerskapet om utarbeidelse av rapporten, som forventes ferdigstilt våren 2024. I etterkant av publiseringen av rapporten vil det være naturlig å undersøke andre måter å fremstille statistikk på innen hjernesykdommer. Et slikt arbeid vil legge grunnlag for å se utvikling, samt muligheter for å gjøre analyse innen hjernehelse blant den norske befolkningen, sier Angellsen. – Gevinsten ved å se hjernehelseområdet samlet vil være stor, noe vi begynner å se konturene av.

Tett samarbeid

Partnerskapet, som Angellsen refererer til, er en gruppe aktører invitert av Helsedirektoratet for å følge opp regjeringens hjernehelsestrategi. Der er Hjernerådet medlem.

Partnerskapet og Helsedirektoratet møtes fast fire ganger i året. Ut over det er partnerskapet involvert i samtlige av Helsedirektoratets arbeidsprosesser med hjernehelsestrategien – fra start til slutt. Hver aktør har høy kompetanse og bred erfaring relatert til hjernehelse. Det gjør at det er mulig å ta fatt på problemstillinger fra ulike vinkler for å komme frem til gunstige løsninger.

– Samarbeidet med partnerskapet er avgjørende for å gjøre en fornuftig koordinering av hjernehelsestrategien. Det er fordi partnerskapet kan si hvor skoen trykker, og hvordan skoen trykker. Vi er stolt av å løfte hjernehelse i Norge sammen med partnerskapet, sier Angellsen.

Gleden var stor da Ingvild Kjerkol gjorde det kjent i sommer at den nasjonale hjernehelsestrategien skal oppdateres etter at nåværende strategi utløper neste år.

– Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet i tett dialog med partnerskapet, sier Silja Nicoline Angellsen.


Hva er «partnerskapet»?

Partnerskapet er en gruppe aktører invitert av Helsedirektoratet for å følge opp regjeringens hjernehelsestrategi. Gruppa består av representanter fra brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, kommunen, Hjernerådet, og øvrige fagmiljøer

– Partnerskapet skal være en pådriver i arbeidet med hjernehelsestrategien, ved å fremme nye ideer, skape dialog og samarbeid. Det vil si at utfordringer løftes og mulige løsninger blir drøftet. Partnerskapet skal i tillegg være en plattform for samordnet gjennomføring av tiltakene, forteller seniorrådgiver Silja Nicoline Angellsen i Helsedirektoratet.

Medlemmer i partnerskapet (tilfeldig rekkefølge):
Bjørnar Alexander Andreassen, prosjekteier for hjernehelsestrategien og fung. avdelingsdirektør i Hdir
Eva Buchmann, generalsekretær i CP-foreningen og styreleder i FFO
Gro Idland, Helseetaten i Oslo kommune
Ingrid Grimstad, prosjektmedarbeider i hjernehelsestrategien og seniorrådgiver i Hdir
Maren Trebler, prosjektmedarbeider og seniorrådgiver i Hdir
Silja Nicoline Angellsen, prosjektleder for hjernehelsestrategien og seniorrådgiver i Hdir
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet og styreleder i Hjernerådet
Anette Storstein, overlege ved nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus
Annbjørg Hausken, styreleder i NSF (faggruppe for nevrosykepleiere)
Grethe Müller, SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)
Ingrid Thunem, styreleder i Unge funksjonshemmede
Anne Hege Aamodt, Hjernerådet og overlege, seniorforsker – Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Rikshospitalet
Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
Tove Hæreid Otterstad, Helse Sør Øst RHF
Anne Gamme, fagleder i KS
Hilde Therese Katralen, Helseetaten i Oslo kommune

Del artikkel