Scroll Top

Nils Olav Aanonsen er avdelingsoverlege ved Avdeling for nevrohabilitiering ved Nevroklinikken ved OUS Ullevål, som nå er blitt medlem nummer 54 i Hjernerådet.


PUBLISERT 5.9.2018

Nytt medlem i Hjernerådet

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er nå meldt inn i Hjernerådet. Hjernerådet består dermed av 54 medlemmer som representerer brede hjernemiljøer i Norge, både innen brukermiljøene og de medisinskfaglige miljøene.

Hjernerådet er i stadig vekst og får nye medlemmer. Avdeling for nevrohabilitering ved OUS Ullevål arbeider med tidlig ervervede hjerneskader, utviklingsforstyrrelser, epilepsi, cerebral parese og autisme.  Avdelingen gir spesialisthelsetjenester i utredning, diagnostikk og behandling. De gir også veiledning til tjenesteytere og vedtaksansvarlige i kommunen og har regelmessig møter med Fylkesmannen vedrørende lovregulert bruk av makt og tvang overfor utviklingshemmede.

Habilitering av voksne i spesialisthelsestjenesten har mange ulike fagprofesjoner knyttet til seg: psykolog, lege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, pedagog og vernepleiere. Avdelingen har også et medisinsk professorat, en post. doc. og tverrfagelig forskningsgruppe.

Hjernerådet ønsker sitt medlem nummer 54 hjertelig velkommen! Paraplyorganisasjonen består av både brukerorganisasjoner, faglige foreninger, forskningsgrupper og forskningsnettverk, kompetansemiljøer og behandlingsinstitusjoner. Målsettingen er å gjøre hjernesaken bedre kjent og arbeide for god hjernehelse i befolkningen. Det er store utfordringer knyttet til hjerneskade og hjernesykdom som må gjøres bedre kjent for politikere og beslutningstakere i samfunnet. Hjernerådet arbeider også for god informasjon om hjernen til publikum i sin alminnelighet. En tredjedel av befolkningen – 3 av 10 – vil i løpet av livet få en hjerneskade eller hjernesykdom. Hjernerådet arbeider for bedre forebygging, mer hjerneforskning, bedre behandling og oppfølging av dem som er rammet.

Del artikkel