Scroll Top

– Den neste strategien må på selvstendig grunnlag fremme tiltak som ikke dekkes av andre styringsdokumenter og strategier, mener Henrik Peersen. Bildet er fra et av innspillsmøtene Hjernerådet arrangerte for sine medlemmer i mai måned. (Foto: Christine Kristoffersen)


PUBLISERT: 28. JUNI 2024  | Tekst: Christine Kristoffersen

Nå er Hjernerådets innspill til ny hjernehelsestrategi levert Helsedirektoratet

I mai måned arrangerte Hjernerådet to heldagsmøter for medlemmene sine. Der diskuterte man de fire hovedmålene i den nåværende strategien og hvilke felles innspill det var viktig for Hjernerådet å løfte frem i arbeidet med den nye hjernehelsestrategien. Nå er dokumentet med innspillene ferdigskrevet og levert til Helsedirektoratet.

«Det må arbeides for å forebygge hjernesykdom i den generelle befolkning, og å forebygge sykdomsbyrde og reduksjon i livskvalitet for mennesker som er rammet av hjernesykdom og deres pårørende», skriver Hjernerådet i sitt innspill til Helsedirektoratet. Dokumentet strekker seg over hele ni sider og inneholder en rekke forslag til delmål og satsingsområder.

– Det er viktig å få på plass tydeligere delmål i strategien som virkelig sikter mot å løse konkrete utfordringer som gjelder hjernehelse og hjernesykdommer. Strategien må også ha tydeligere ansvarsplassering for oppfølgingen, sier generalsekretær Henrik Peersen i Hjernerådet.

– Hvilke innspill vil du trekke frem som de viktigste?

– Det er et utrolig vanskelig spørsmål å gi svar på, siden vi har fire hovedmål som omhandler alt fra forebygging til rehabilitering, forskning og ikke minst brukermedvirkning og pårørendeivaretakelse. Å prioritere mellom disse er vanskelig. Vi har derimot forsøkt å løfte frem noen særlig anbefalte satsninger under hvert av hovedmålene, sier Peersen.

– Er alle innspill fra medlemmer tatt med i det ferdige dokumentet?

– Vi har i hovedsak forsøkt å finne fellesnevnere mellom medlemmer, og har derfor ikke direkte kopiert alle innspill vi har fått. Vi har bearbeidet etter beste evne for å gi et dekkende bilde av behov til Helsedirektoratet og synliggjort tiltak som vi ser har bred støtte og som vi opplever vil bidra til utvikling av helsetjenestene for mennesker med hjernesykdom.

– Hvordan har Hjernerådet opplevd arbeidet med å lage innspill sammen med medlemmene?

– Jeg syns medlemmene har vært engasjerte og konstruktive og utrolig positive til å dele sine erfaringer med oss. Møtene og alle mottatte skriftlige tilbakemeldinger har vært veldig viktige for vårt arbeid med innspill til ny nasjonal hjernehelsestrategi. Selv om innspillene nå er levert, så er arbeidet langt ifra ferdig. Nå skal de følges opp videre i dialog med Helsedirektoratet frem til lansering av strategien, sier Henrik Peersen.


Hva er «hjernehelsestrategien»?

Norge er et av få land i verden som har en nasjonal hjernehelsestrategi. Strategien skal angi retning for forebyggende tiltak, helse- og omsorgstjenester og forskning. Strategien skal vise mål og peke ut retning for å nå målene, og den er et grunnlag for politiske veivalg og tiltak.

Den nasjonale hjernehelsestrategien fra 2018-2024 ble laget med innspill fra Helsedirektoratet, Hjernerådet og en rekke fagmiljøer og brukere.

Regjeringen har bestemt at det skal legges frem en ny og oppdatert strategi våren 2025.

– Den oppdaterte strategien skal ta utgangspunkt i målene i den nåværende strategien, men samtidig er det viktig å se på erfaringene og resultatene som man har sett av arbeidet så langt så feltet kan utvikles, sa daværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i fjor da hun forkynte at strategien skulle videreføres i 2025.

Del artikkel