Scroll Top

Vårt mål

Dagens behandling av mennesker med hjernelidelser er ikke god nok fordi vi mangler hjernekunnskap. Hjernen er det organet i kroppen som vi vet minst om. Hjerneforskere anslår at vi har kunnskap om cirka 10 prosent av hjernen. Resten er ukjent. Det sier seg selv at behandlingen da ikke er god nok. Vi trenger mer hjerneforskning så pasientene får bedre behandling og oppfølging.

I tillegg til manglende hjernekunnskap har ikke hjernelidelser vært prioritert av politikere og helsemyndigheter. Pasienter med hjernelidelser får ikke samme gode behandling som andre store pasientgrupper.

Organisasjonen

Hjernerådet har 70 medlemsorganisasjoner i sin paraply. Det er både brukerorganisasjoner og fagmedlemmer, i tråd med prinsippene i politikernes HelseOmsorg21-strategi om slikt samarbeid.

Brukerorganisasjonene arbeider med hver sine ulike hjernediagnoser. Fagmedlemmene deler vi i tre grupper. Det er faglige interesseorganisasjoner som Norsk nevrologisk forening og Norsk psykiatrisk forening. Det er forskningsmiljø og kompetansesentre som forskningsinstituttet til nobelprisvinnerne Edvard Moser og May Britt Moser, og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Og det det er behandlingsinstitusjoner som Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus.

Hjernerådets brukerorganisasjoner har til sammen har over 200 000 personer som medlemmer. 4-5 000 fagpersoner er knyttet til våre fagmedlemmer.

For liste over alle Hjernerådets medlemsorganisasjoner, se her.

Årsmøtet

Vårt øverste styringsorgan er årsmøtet som består av én representant fra alle Hjernerådets medlemmer.

Styret

Styret velges av årsmøtet. Vi har et svært kompetent styre som representerer både brukersiden og fagsiden ved Hjernerådet. For tiden sitter følgende i vårt styre:

Magne Wang Fredriksen, styreleder i Hjernerådet, generalsekretær i Multippel Sklerose Forbundet

Jeanette Koht, nestleder i Hjernerådet, nevrolog og overlege på Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus

Einar Bryne, barnelege og overlege på Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold, tilknyttet Norsk barnelegeforening og Norsk Barnenevrologisk Forening

Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge

Clive Bramham, professor i nevrovitenskap ved Universitetet i Bergen, tilknyttet Norwegian Neuroscience Society.

Hogne Jensen, logoped i Tromsø, tilknyttet Afasiforbundet.

Ole-Bjørn Tysnes, professor ved Universitetet i Bergen, Seksjon for nevrologi, Klinisk institutt 1, og forskningsleder ved Neuro-SysMed.

Les mer om styret

Forskningsutvalget

Hjernerådets forskningsutvalg gir styret råd i saker som angår forskning. De bistår også administrasjonen i arbeidet med forskningssøknader som går via Hjernerådet inn til Stiftelsen Dam.

I vårt forskningsutvalg sitter:

Nils Erik Gilhus, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, leder av utvalget.

Marianne Fyhn, professor i biologi ved Universitetet i Oslo

Lars Jakob Stovner, professor emeritus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim.

Eva Buschmann, generalsekretær i Cerebral Parese-foreningen

Administrasjonen

Henrik Peersen, generalsekretær
henrik@hjerneradet.no
936 52 539

Peggy Ranheim, organisasjonsrådgiver
peggy@hjerneradet.no
412 63 977

Christine Kristoffersen, informasjonsrådgiver
christine@hjerneradet.no
411 28 180

Årsrapporter

Her er oversikt over Hjernerådet årsrapporter.

Statutter

Det er årsmøtet som vedtar Hjernerådets stautter.

For gjeldende statutter, se her.

Hva er vi?

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for norske hjernemiljø. Vi jobber for bedre behandling til mennesker med ulike hjernelidelser.

Hvem er vi?

Vi er en paraplyorganisasjon med 66 medlemsorganisasjoner, 25 brukerorganisasjoner med mer enn 200 000 medlemmer og 41 fagmedlemmer med omlag 5000 fagpersoner.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at færre skal få hjernelidelser. Vi vil ha bedre behandling for dem som er rammet, og at både pasienter og pårørende skal oppleve bedre livskvalitet.

Del artikkel