Scroll Top
HJERNEHELSEKONFERANSEN 2020
– h
jernehelse er fysisk og psykisk

DATO: Fem webinarer, hver på ca. en time sendes på følgende datoer: 26. oktober, 28. oktober, 3. november 5. november og 11. november

STED: Nettarrangement, webinarer som publiseres på Hjernerådets Facebookvegg.

ARRANGØR: Hjernerådet i samarbeid programkomiteens medlemmer, se oversikt nederst.

DELTAKELSE: Gratis, ingen påmelding, men trykk gjerne «skal»-knappen på Hjernerådets Facebook-arrangement. Hjernehelsekonferansen er for både brukere og fagpersoner. I tråd med prinsippene i Helseomsorg21-strategien lager Hjernerådet en felles møteplass for hjernemiljøene i Norge. Alle med interesse for hjernen og hjernehelse er velkommen.

ØKONOMISK STØTTE: Forskningsrådet har støttet Hjernehelsekonferansen 2020 økonomisk.

Om konferansen

Kunnskapen om hjernen har lenge vært påvirket av tankegangen om at nevrologi og psykiatri er to atskilte fagfelt. Ny kunnskap innen bildediagnostikk, molekylærbiologi og genetikk har brakt oss mye lenger de siste tiårene. Likevel er det fortsatt slik at hjernen er det organet i kroppen som vi vet minst om.

Vi ser nå at tidligere tiders oppdeling av hjernekunnskapen ikke treffer helt. Sykdommer og tilstander i hjernen og nervesystemet henger i langt større grad sammen og påvirker hverandre. Hjernehelse omfatter både fysisk helse og psykisk helse. Det er dette Hjernehelsekonferansen 2020 handler om. Fra ulike vinkler belyser vi hovedtemaet. Både forskere og behandlere, brukere og brukerorganisasjoner er opptatt av at mennesker som er berørt, skal få et bedre liv. Da må vi satse på framtidens syn på hjernen og se at hjernehelse er både fysisk og psykisk helse.

Program

Hvert enkelt webinar er opprettet som arrangement på Hjernerådets Facebookvegg. Der er det flere detaljer om arrangementene. Her er en beskrivelse av webinarene:

 

Webinar 26. oktober

Hjernen og covid-19, god hjernehelse for befolkningen etter pandemien

Mandag 26. oktober kl. 18-19 del 1 av konferansen.
Gratis webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg. Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet. 

Se opptak av arrangementet

Omtale av webinaret

 

Korona-isolasjonens virkning på hjernen og psykisk helse

Sverre Urnes Johnson, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiO. I samarbeid med Modum Bad undersøker Psykologisk institutt korona-isolasjonens betydning for psykisk helse.

Powerpointpresentasjon

Erfaringer med nevrologiske symptomer og komplikasjoner etter covid-19 infeksjon

Anne Hege Aamodt, overlege og seniorforsker ved Nevrologisk avdeling OUS. Aamodt er leder av NevroCovid-prosjektet som er en norsk prospektiv multisenter observasjonsstudie. Infeksjonsmedisinere, nevrologer, psykologer, psykiatere og forskere innen hjernehelsefeltet samarbeider for å kartlegge nevrologiske, psykiatriske og psykologiske komplikasjoner av covid-19.

Powerpointpresentasjon

Konferansier er Magne W. Fredriksen, generalsekretær i Parkinsonforbundet.

Webinar 28. oktober

Dagens hjerneforskning gir oss et nytt syn på hjernen

Onsdag 28. oktober kl. 18-19 del 2 av konferansen
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg. Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet. Se opptak av webinaret

 

Et nytt og framtidsrettet syn på hjernen

Jeanette Koht, phd, overlege ved Nevrologisk avdeling, OUS

Presentasjon

Når hjernen rammes – samvirke mellom kognitive og følelsesmessige konsekvenser

Marianne Løvstad, fagsjef i psykologi og spesialist i klinisk nevropsykologi ved Sunnaas sykehus, og professor II ved Psykologisk institutt, UiO.

Konferansier er Hanne F. Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling, OUS, og professor ved UiO.

Webinar 3. november

Et klinisk blikk på hjernen som sete for fysisk og psykisk helse

Tirsdag 3. november kl. 18-19 del 3 av konferansen. Se opptak av webinaret.
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

 

Fremtidens psykiatri – fra molekyler til psyke?

Ole A. Andreassen, professor i psykiatri ved UiO og leder av NORMENT, Norsk forskning på mentale lidelser

Klinisk psykiatrisk behandling – med eller uten medikamenter?

Klinisk psykiater, professor og overlege Erik Johnsen, Haukeland universitetssykehus, og professor ved UiB

Se powerpointpresentasjon

Konferansier er Hanne F. Harbo, avdelingsleder for Nevrologisk avdeling, OUS, og professor ved UiO.

Webinar 5. november

Å leve med hjernen på godt og ondt

Torsdag 5. november kl. 18-19 del 4 av konferansen. Se opptak av webinaret. 
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg.
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

 

ADHD, depresjon og andre psykiske utfordringer for barn av rusavhengige foreldre

Marius Sjømæling, generalsekretær av BAR – Barn av rusmisbrukere

«Ups and downs» og kognitive utfordringer i epilepsi-hverdagen

Kari Odnes, brukerrepresentant fra Norsk Epilepsiforbund

Kognitive utfordringer ved psykiske lidelser og rus – hvordan forstår vi disse vanskene, og hvordan kan vil legge bedre til rette for deltakelse i arbeidslivet?

Merete Glenne Øie, nevropsykolog og professor, Psykologisk Institutt ved UiO.

Konferansier er Magne W. Fredriksen, generalsekretær i Parkinsonforbundet.

Webinar 11. november

Hjernen er Norges neste store helseutfordring
Utdeling av pris til Årets hjernehelsejournalist

Onsdag 11. november kl. 18-19.15 del 5 av konferansen. Opptak av webinaret
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg.
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

 

Kulturelt innslag
Gir hjerneforskningen håp for fremtidens pasienter?

Anette Storstein, nevrolog og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Hjernerådets styreleder

Utdeling av pris til Årets Hjernehelsejournalist
Ta vare på hjernen! Avslutningsord til brukere, fagfolk og politikere

Magne W. Fredriksen, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund og nestleder i Hjernerådet

Videohilsen til konferansen

Nobelprisvinner Edvard Moser

Konferansier: Hanne F. Harbo, avdelingsleder for Nevrologisk avdeling, OUS og professor ved UiO.

Programkomiteen

Programkomiteen for Hjernehelsekonferansen 2020 representerer Hjernerådets medlemmer og samarbeidspartnere:

Ylva Østby, nevropsykolog og førsteamanuensis v/ Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo; Norsk Nevropsykologisk Forening
Magne W. Fredriksen, generalsekretær i Parkinsonforbundet, nestleder i Hjernerådet
Hanne F. Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo
Magnar Bjørås, fagenhetsleder for Laboratoriemedisin ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, og gruppeleder ved Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus, og professor ved Universitetet i Oslo.
Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge
Rune Kroken, avdelingsoverlege ved Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen; Norsk psykiatrisk forening
Jeanette Koht, PhD i nevrologi, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Einar August Høgestøl, lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Hjertelig velkommen til Hjernehelsekonferansen 2020!

Fotokreditering av portrettene brukt i programoppsettet overfor:
Foto fra UiO for portrettfoto av Hanne F. Harbo og Sverre Urnes Johnson. Foto fra UiO/ Kristen Sjøwall for portrettfoto av Ole A. Andreassen og Erik Johnsen. Foto fra UiO/ Øystein H. Horgmo for portrettfoto av Jeanette Koht. Foto fra BAR – Barn av rusmisbrukere for portrettfoto av Marius Sjømæling. Foto fra Hjernerådet for portrettfoto av Anette Storstein, Magne W. Fredriksen og Marianne Løvstad. Privat foto for portrettfoto av Anne Hege Aamodt og Kari Odnes. Foto av Edvard Moser: Bård Ivar Basmo/Kavli Institute for Systems Neuroscience.

Del artikkel