Scroll Top

Historikk

Hjernerådet ble stiftet 11. oktober 2007 etter initiativ fra Leif Gjerstad og Nils Erik Gilhus, begge professorer i nevrologi, henholdsvis i Oslo og i Bergen. De to er nestorer i hjernemiljøene i Norge.

Gjerstad og Gilhus var inspirert av arbeidet i European Brain Council og ønsket en samlende organisasjon i Norge. Hjernerådet skulle være en pådriver for å fremme behandling, diagnostikk og forskning knyttet til hjernesykdommer. Dessuten skulle det være en møteplass mellom pasient- og brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner, forskningsgrupper, forskningsnettverk og behandlingsinstitusjoner innen feltet.

Stor interesse

Responsen på initiativet var stor. På et forberedende møte 1. mars 2007 samlet man representanter fra omlag 30 organisasjoner. Disse støttet ideen om å stifte Hjernerådet og valgte et interimsstyre. Selve stiftelsesmøtet var 11. oktober samme år.

Hjernerådet arrangerte flere faglige konferanser om aktuelle nevrologiske tema. Konferansene ble holdt på Rikshospitalet i Oslo og hadde god deltakelse.

Allerede fra 2008 arbeidet styret for at Hjernerådet skulle få tildelt NRKs TV-aksjon. I søknaden la man vekt på at hjernesykdommene rammer mange og griper dypt inn i menneskers liv. Det var imidlertid Nasjonalforeningen for folkehelsen som fikk TV-aksjonen i 2013 for å fremme demenssaken.

Fra særlig høsten 2013 har Hjernerådet drevet aktivt politisk lobbyarbeid. Initiativet til dette kom fra brukerorganisasjoner som er medlem av Hjernerådet. Man var opptatt av å få offentlig støtte til arbeidet, og at politikerne skulle se de store utfordringene som er knyttet til hjernesykdommer.

I forbindelse med det europeiske Hjerneåret 2015 gikk Hjernerådet sammen med Norsk nevrologisk forening og Nansen Neuroscience Network for å markere Hjerneåret i Norge. I løpet av Hjerneåret 2015 ble flere av Hjernerådets faglige medlemmer engasjert i organisasjonens arbeid.

Med hjerte for hjernen

Bevilgninger fra Helsedirektoratet og Extrastiftelsen gjorde det mulig å få satt i gang aksjonen «Med hjerte for hjernen» på Facebook høsten 2015. Til aksjonen ble det knyttet ulike arrangementer, både populærvitenskapelige seminarer for et bredt publikum og faglige møter.

Universiteter, ulike nevro-organisasjoner og andre arrangerte møter og konferanser om hjernen i Hjerneåret 2015. Til sammen ble det holdt over 50 ulike arrangementer over hele landet. Dette resulterte i over 60 større medieoppslag. Både åpningen og avslutningen av Hjerneåret 2015 ble holdt i Universitetets Aula i Oslo, der Hjernerådets folk var aktivt med i programmet.

Hjernerådet markerte seg også på Stortinget i løpet av Hjerneåret 2015. Sammen med medlemsorganisasjoner drev man aktiv lobbyvirksomhet overfor politikerne. Det førte bl.a. til at en stortingsrepresentant stilte spørsmål om hjernesykdommer i Stortingets spørretime.

Regjeringen la inn én million kroner som øremerket bevilgning til Hjernerådet i sitt forslag til statsbudsjettet for 2016.  Denne støtten gav grunnlag for å ansette Hjernerådets første daglige leder. Hun startet i arbeidet 15. februar 2016.

Hjerneplanen tar form

Gjennom behandlingen av forslag til statsbudsjett 2016 skrev Helse- og omsorgskomiteen en enstemmig merknad der de ba regjeringen vurdere behovet for en hjerneplan i Norge. Dette var direkte innspill fra Hjernerådets medlemsorganisasjoner og Hjernerådet.

Helseministeren fulgte opp merknaden med å be Helsedirektoratet lage en statusrapport om hjernehelsen i kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet henvendte seg til Hjernerådet og ba om innspill til arbeidet med statusrapporten, og Hjernerådets medlemmer, både av pasientorganisasjoner og de faglige organisasjoner, bidro med sin kunnskap og sine erfaringer.

Statusrapporten ble offentligjort i februar 2017 og avdekket at situasjonen for mennesker med hjernesykdommer ikke var bra i Norge. Rapporten bekreftet derfor akkurat det Hjernerådet hadde sagt i mange år.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie inviterte til et toppmøte om hjernehelse. Det ble holdt 21. mars 2017. På dette toppmøtet annonserte statsministeren at regjeringen nå ville lage en nasjonal hjernehelsestrategi. Igjen ba departementet Hjernerådet om råd og innspill i prosessen.

Den første norske hjernehelsestrategien – som også var den første i sitt slag i Europa – ble lansert av helseminister Bent Høie 12. desember 2017.

Antall medlemmer i Hjernerådet har økt kraftig de siste årene. Hjernerådet har nå 65 organisasjoner som medlemmer.

Styreledere i Hjernerådet:

2007-2009 Leif Gjerstad

2009-2013 Inge Lønning

2013-2014 Mona Enstad

2014-2017 Hanne F. Harbo

2017-2019  Henrik Peersen

2019-2021 Anette Storstein

2021 – Magne W. Fredriksen

Del artikkel