Scroll Top

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært i posisjon i over ett år og uten at det har skjedd noen opptrapping av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet. Hva skjer, og når? spurte Marian Hussein (SV) i en interpellasjon på Stortinget 8. desember.


PUBLISERT 09.12.2022

Hjernerådet ønsker et godt rehabiliteringstilbud – over hele landet

– Allerede fra nyttår risikerer flere rehabiliteringstilbud en nedbygging grunnet avviklingen av fritt behandlingsvalg uten at det er planlagt en parallell oppbygging gjennom helseregionene. Det er virkelig behov for å komme raskt i gang med prioriteringen av rehabilitering – slik som vi blir forespeilet i talene, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

I går foregikk det en viktig debatt i Stortinget rundt rehabiliteringstilbudet i norsk helsevesen. Marian Hussein, stortingsrepresentant for SV og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, stilte spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om hvordan regjeringspartiene planlegger å trappe opp rehabiliterings- og habiliteringstilbudet i norsk helsevesen.

– I debatten som fulgte interpellasjonen hørte jeg bred politisk enighet om virkelighetsbeskrivelsen rundt utfordringsbildet knyttet til rehabilitering, og ikke minst behovet for å prioritere rehabilitering og habilitering i fremtiden. Samtidig er jeg bekymret for at Helse- og omsorgsministeren fortsetter å skyve saken foran seg ved å vise til Nasjonal helse- og samhandlingsplan som først kommer om ytterligere et år, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

Allerede fra nyttår risikerer flere rehabiliteringstilbud en nedbygging grunnet avviklingen av fritt behandlingsvalg uten at det er planlagt en parallell oppbygging gjennom helseregionene.

– Det er virkelig behov for å komme raskt i gang med prioriteringen av rehabilitering – slik som vi blir forespeilet i talene, sier Peersen.

Rehabilitering har dessverre hatt lav politisk prioritet de siste årene. Den siste stortingsmeldingen om rehabilitering kom for over 20 år siden.

– Sunnaas-stiftelsen har som mange andre påpekt det paradoksale: Den norske helsetjenesten er blant verdens beste på akuttbehandling. Og den spesialiserte rehabiliteringen i sykehus holder et svært høyt nivå. Men overgangen mellom sykehus og kommuner, den er vanskelig. Når pasientene skrives ut fra et langvarig og krevende sykehusopphold overlates de i stor grad til seg selv. Og kommunene har ofte for lite å tilby. Konsekvensene for de mange som står uten tilbud er funksjonsfall, redusert livskvalitet og mindre deltakelse i samfunnslivet. Det har en stor personlig kostnad for den det gjelder og deres nærmeste, sier Marian Hussein (SV).

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er enig i at noe må gjøres.

– Det å hente ut ressursene i den enkelte etter sykdom og skade er et kjempeviktig arbeid fremover. Mange av disse pasientene vil måtte få sitt tilbud i skjæringspunktet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Og derfor skal vi vie det her grundig oppmerksomhet i Den nasjonale helse- og samhandlingsplanen som kommer neste høst, lover Kjerkol.

Dette er saken

Hjernerådet ønsker bedre rehabilitering for pasienter med en sykdom eller skade i hjernen. Sammen med over tyve andre aktører stiller vi oss bak et reformkrav av rehabiliteringstilbudet i det norske helsevesenet.

HER kan du se opptak av debatten.

(Spol frem til tiden 06:04 på opptaket.)

Del artikkel