Scroll Top

1 av 3 får er en hjernelidelse

Hjernesykdom er sykdom eller skade, plagsomme tilstander eller funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet. Hjernesykdom er både nevrologiske sykdommer og psykiske lidelser. Psykisk helse sitter i hjernen.

Hjernen er det eneste organet som reagerer på omverdenen som informasjon. Hjernen tar hele vår sosiale og psykiske situasjon inn over seg. Dette er annerledes enn reaksjon på den fysiske virkeligheten rundt oss. Mobbing eller stress kan påvirke både den psykiske og den fysiske helsen.

Hjernelidelser eller hjernesykdom er vanskelig å avgrense, fordi hjernen er så kompleks. Samtidig er det nyttig å snakke om hjernesykdom eller hjernelidelser som en egen sykdomskategori, fordi det gjelder det samme organet. Slik kan vi få en større forståelse av hva lidelsene dreier seg om. Dette kan åpne større muligheter for å gi bedre hjelp og god behandling til pasientene.

For mange hjernesykdommer kjenner vi fortsatt ikke årsaken til sykdommen. Vi har ikke nok kunnskap om hjernen. Sannheten er at det meste av hjernen fortsatt er ukjent for oss. Hjerneforsker Espen Dietrichs, som er en nestor innen hjerneforskningen, anslår at kanskje kjenner vi til 10 prosent av hjernen. Resten – som er et meste – har vi ikke kunnskap om. Styrket hjerneforskning er derfor svært viktig for at vi skal kunne forstå mer og kunne gi pasienter bedre hjelp og forhåpentligvis mest mulig helbredende behandling mot lidelsene.

Nevrologiske lidelser

Til nevrologiske lidelser regnes sykdommer og skader i hjernen, ryggmargen og i kroppens nervebaner. Nevrologiske sykdommer er somatiske sykdommer i hjernen og nervesystemet. Eksempler er migrene og hodepinesykdommer, Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer, hjerneslag inkludert hjerneblødning, epilepsi, søvnsykdommer, rastløse bein eller restless leg syndrom (RLS), Parkinsons sykdom, multippel sklerose (MS), cerebral parese (CP) og andre nevroutviklingsforstyrrelser, ervervet hjerneskade, ryggmargsskade, ryggmargsbrokk, hjernesvulst, amyotrofisk lateral sklerose (ALS), Huntingtons sykdom, hydrocephalus og andre sykdommer knyttet til cerebrospinalvæsken i hjernen, ulike former for sansetap i syn og hørsel, svimmelhet, balanse- og gangforstyrrelser, infeksjoner i nervesystemet, plutselige ansiktslammelser og smertetilstander i nervesystemet, isjias, nakke- og armsmerter, myasthenia gravis, inflammatoriske tilstander i sentralnervesystemet, nevroborreliose m.m.

En del kroniske smerter fra muskler og skjelett har trolig også relasjon til hjernen og nervesystemet.

Psykiske lidelser

Psykisk helse sitter i hjernen. Til psykiske lidelser regnes: depresjoner, angst, ADHD, tvangslidelser (OCD), Tourette syndrom, autisme, schizofreni, bipolaritet, ulike former for avhengighet, posttraumatiske stresslidelser (PTSD), ulike atferdsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, fobier, selvmordstanker, psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES) m.m.

En del psykiatriske lidelser, mentale endringer og kognitive vansker skyldes endringer i hjernens funksjon.

Nevrologiske og psykiske lidelser har ofte en sammenheng, uten at vi kjenner detaljene godt nok.

Denne listen over lidelser i hjernen og nervesystemet er ikke uttømmende.

Del artikkel