Scroll Top

Nye studier viser betydelige negative effekter av luftforurensning i forhold til hjernesykdom. Ved å begrense forurensningen kan man forebygge hjerneslag og demens, og bidra til god hjernehelse, skriver Anne Hege Aamodt i denne kronikken. Hun er nevrolog og overlege ved Oslo Universitetssykehus. Aamodt leder også Norsk nevrologisk forening og er styremedlem i Hjernerådet.


PUBLISERT 19.07.2018

Miljøgifter og hjernen

Luftforurensning gir økt risiko for hjerneslag og demens. Slik kunnskap må telle med i det forebyggende helsearbeidet.

Luftforurensingens innvirkning på folkehelsen spesielt når det gjelder lungesykdommer og kreft har vært kjent i lang tid. 9 millioner dødsfall årlig kan tilskrives luftforurensning på verdensbasis. Nye studier viser nå betydelig negative effekter av luftforurensning også når det gjelder demens og hjerneslag.

Hva slags typer luftforurensning?

Luftforurensning er en global og diffus kontaminering med kjemiske forbindelser og i noen grad også biologiske stoffer. De viktigste forurensende stoffene er partikler, nitrogendioksid, svoveldioksid, karbonmonoksid og ozon. Disse stoffenes innvirkning på hjerneslag er blitt godt dokumentert i studier. Mens omlegging av industri og produksjon har bedret luftforholdene på mange arbeidsplasser, er det kommet nye utfordringer med kjemoterapi og biologiske stoffer.

Økt risiko for hjerneslag og demens

Hjerneslag og demens er blant de største årsakene til død og uførhet i befolkningen. Nye tall fra det globale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease viser at luftforurensning bidrar med omlag 30 prosent av byrden når det gjelder hjerneslag og 20 prosent for demens. Luftforurensning gir økt risiko for hjerneslag og demens både via direkte toksiske effekter og via indirekte effekter, blant annet ved å gi økt aterosklerose. Hjerneslag øker dessuten risikoen for demens i seg selv.

I de verdensomspennende tallene veier land med mer forurensning enn Norge tungt, men også her hjemme er dette viktig kunnskap å ta med inn i forebyggende helsearbeid. Spesielt de som har flere risikofaktorer fra før, er ekstra utsatt.

Et ansvar for den enkelte og samfunnet

Luftforurensning og miljøgifter er modifiserbare risikofaktorer for hjerneslag og demens og andre nevrodegenerative sykdommer. Faktisk er så mye som 90 prosent av hjerneslagtilfellene betinget i modifiserbare risikofaktorer der luftforurensing er en sentral faktor ved siden av blant annet røyking, høyt blodtrykk, diabetes og hjertesykdom. Ved å begrense forurensningen kan man altså forebygge mange sykdommer. Forebygging er viktig både for hver enkelt innbygger, men er også et viktig ansvar for hele samfunnet. Ved å forebygge hjerneslag kan man også forebygge demens.

Mer hjerneforskning nødvendig

Det trengs flere studier om betydningen av ulike typer luftforurensnings effekt på folkehelsen, på ulike typer hjerneslag og demens og om den kumulative og innbyrdes effekten av ulike forurensende stoffer. Etter som sammenhengen mellom hjerneslag, demens og luftforurensning ser ut til å være lineær, tyder det ikke på at det er noen klar grense for trygge nivåer av forurensning. Snarere bør det satses på å fjerne mest mulig av innendørs og utendørs luftforurensning.

Del artikkel