Scroll Top

Forskningsnettverk, forskningsgrupper og kompetansemiljøer

Her finner du fagmiljøer som hovedsakelig fokuserer på forskning og kompetanseutvikling.

 

Bergen fMRI Group

Bergen fMRI Group er en tverrfaglig forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus. Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) er en hjerneavbildningsteknikk som fremstiller endringer i aktivitet i områder i hjernen. Forskningen ved Bergen fMRI Group fokuserer på hjerneaktivitet ved kognitive funksjoner som språk, arbeidsminne, oppmerksomhet, emosjoner, depresjon og aldring. www.fmri.uib.no

Bergen Epilepsy Research Group

Bergen Epilepsy Research Group (BERG) er en forskningsgruppe knyttet til Universitet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Gruppen inneholder bade forskere og brukerrepresentanter. BERG forsker særlig på epilepsi. BERG forsker også på multippel sklerose (MS), hodepine og svulster, og de er opptatt av hvordan mors hjernesykdom kan påvirke barnet under svangerskap. BERG publiserer årlig omkring 20 vitenskapelige artikler, mange i ledende internasjonale tidsskrifter. BERG har et utbredt nasjonalt samarbeid og er også sentrale i EpilepsiNett. For mer info: https://www.uib.no/en/rg/epilepsy

Forskningsenhet for Nevrofag, Oslo Universitetssykehus,

Forskningsenhet for nevrofag har medlemmer fra ulike forskningsgrupper ved Nevroklinikken. Enhetens hovedfokus er hjernehelse. Mange av studiene inkluderer bruk av molekylærbiologiske metoder, og flere av gruppene her fokuserer på genetiske årsaker til ulike hjernesykdommer. www.ous-research.no/nru

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser, og sprer kunnskapen til personer med diagnose, og til deres pårørende og fagmiljøer. Målet er å bidra til at barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. www.frambu.no

Kavli-instituttet v/ Edvard Moser og May-Britt Moser

Kavli-institutt for nevrovitenskap er et forskningsinstitutt ved Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim. Instituttet og senterets vitenskapelige mål er å øke forståelsen av nevrale kretser og systemer, og deres rolle i å generere psykologiske funksjoner. www.ntnu.edu/kavli

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)

NKB er lokalisert ved Stavanger universitetssjukehus. Tjenesten ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2003 for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av sykdomsgruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor, og bidra til likeverdig tilgang til kompetansen i hele landet. Vi har hovedfokus ut mot spesialisthelsetjenesten, men virksomheten driver også aktivitet mot andre grupper.

Tjenesten retter seg både mot helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og pårørende, og skal bidra til helhetlige behandlingsforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og økt kvalitet på tjenestene gjennom forskning, kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre. Nettsiden deres finner du HER.

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME skal bygge opp og spre kompetanse om CFS/ME både til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. De formidler behandlingsresultater, etablerer forskernettverk og bidrar i forskning. De skal øke kvaliteten på utredning, diagnostisering og behandling av pasienter. Kompetansetjenesten er forankret i kliniske miljøer ved Oslo Universitetssykehus HF og Aker sykehus i Oslo. CFS/ME blir i den internasjonale sykdomsklassifiseringen ICD-10 kategoriser som en nevrologisk sykdom. Trykk HER for mer info.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus – også kalt Flåttsenteret – tilbyr informasjon, kunnskap og rådgiving om flåttbårne sykdommer, med hovedtyngde på Borreliose og Skogflåttencefalitt (TBE). Målet er bedre behandling og oppfølging. Senteret driver også med forskning, fagutvikling, informasjonsarbeid og undervisning. www.flåttsenteret.no

Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Nasjonal kompetansetjeneste for MS er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Senteret er en del av Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. De driver med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning. Det foregår ikke behandling av pasienter ved senteret.
www.helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose.

Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse utvikler kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. De har en helhetlig tilnærming til sitt fagfelt, som skal fremme helse og god alderdom, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Senteret driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helse- og omsorgspersonell, og de tilbyr informasjon og kunnskap til allmenheten. De både deltar i, og driver egne, forsknings-/utviklingsprosjekter. Nettside: www.aldringoghelse.no

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Synsnerven, synsbanen og visuelle områder utgjør en stor del av hjernen. Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse har høy tverrfaglig kompetanse innen fysiologi, psykologi, optometri, medisin, sykepleie, fysioterapi, fysikk og informasjonsteknologi. Senteret er et av de best utstyrte i sitt slag i Nord-Europa. Deres oppgave er forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling. www.usn.no/optikkogsyn/

Nasjonalt senter for søvnmedisin

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno) ble opprettet i 2004. De har som hovedmål å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Det betyr at de skal være oppdatert på det nyeste innen forskning på ulike typer søvnforstyrrelser, både utredning og behandling, og spre kunnskapen sin til helsepersonell, pasienter, pårørende og resten av befolkningen.

På nettsidene deres finner du oppdatert informasjon om søvn, søvnsykdommer og behandling av søvnsykdommer, søvndagbok for deg som sliter med søvnen, en oversikt over utredning og behandlingstilbud i Norge, brosjyrer om søvn, tidsskriftet Søvn, podkasten Søvnpodden, oversikt over nyttige internettsider, liste over avlagte doktorgrader innen søvnrelaterte tema og forskningsprosjekter som SOVno er involvert i – for å nevne noe. Nettsiden finner du HER.

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) er et resultat av mange års nært samarbeid mellom Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) og Cerebral parese oppfølgingsprogrammet (CPOP), som i 2020 ble slått sammen til et felles register. NorCP jobber aktivt med å innføre standardiserte verktøy for diagnostisering og kartlegging av funksjon hos barn og unge med CP i Norge.

CPRN ble opprettet på initiativ fra en gruppe forskere og klinikere ved NTNU, Medisinsk fødselsregister og Sykehuset i Vestfold. Bakgrunnen var at det ikke fantes noen tidligere nasjonale oversikter over forekomst og alvorlighetsgrad av CP blant barn i Norge. Til tross for mangeårig forskning har man fortsatt begrenset kunnskap om årsaker og risikofaktorer for CP. Registeret ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2006. Nettsiden finner du HER.

NevSom Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi. Hypersomnier innebærer økt søvntrang utover normal nattesøvn. NevSom holder til ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Senteret arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målet er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. www.nevsom.no

Seksjon for nevrologi, Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Seksjon for nevrologi, Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning, samt forskning knyttet til billeddannende analyser. www.uib.no/k1/63749/forskergrupper

Regional kompetansetjeneste for habilitering (RKHAB), Helse Sørøst

RKHAB er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst. De arbeider for å sikre god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet ved å formidle kunnskap om temaet og bygge opp kompetanse. RKHAB ligger ved Oslo universitetssykehus. Primær målgruppe for RKHAB er ansatte i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn, unge og voksne.  Nettside

Statped

Statped er en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. De er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormålene for barnehagen og grunnopplæringen blir nådd. Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse på mange fagområder. Nettsiden deres finner du HER.

Del artikkel