Scroll Top

Mange putter fysisk helse og psykisk helse i hver sine atskilte båser. Men vi må komme videre til det tverrfaglige og helhetlige om vi skal få en god hjernehelse, sier Ylva Østby og Mange W. Fredriksen i programkomiteen for Hjernehelsekonferansen 2020. (Foto: Niclas Berger (t.h.) og Hjernerådet)


PUBLISERT 31.8.2020

Hjernen henger ikke i løse luften!

Hjernehelse er både fysisk og psykisk helse. Lenge har vi satt disse to i ulike båser og skilt dem godt fra hverandre. Men hjerneforskningen i dag viser tydelig at det er sammenheng. Vi må begynne å tenke helhetlig om hjernen.  

Dette understreker leder og nestleder i programkomiteen for Hjernehelsekonferansen 2020, psykolog Ylva Østby og generalsekretær i Parkinsonforbundet Magne W. Fredriksen. Konferansens tema i år er nettopp: «Hjernehelse er fysisk og psykisk».

På grunn av Covid19-pandemien er Hjernehelsekonferansen 2020 gjort om til fem webinarer som sendes på fem ulike dager i oktober og november. Webinarene strømmes over Facebook, og det er gratis å delta, se Hjernerådets Facebookvegg under kommende arrangement.

Alle har en psykisk helse

– Når folk snakker om sin psykiske helse er det akkurat som om de snakker om noe utenfor seg selv. Hva er egentlig psykisk helse, Ylva Østby?

– Vår psykiske helse handler om hvordan vi føler oss og mestrer vanskelige ting i livet. Når noen får problem med følelser, humør og relasjoner, slik at det blir svært plagsomt for dem, har de en psykisk lidelse. Alle har en psykisk helse som kan være mer eller mindre god, forklarer hun og fortsetter:

Et komplekst samspill i hjernen

-Hjernehelse er et komplekst samspill mellom somatikk og psykisk helse. Hjernen regulerer følelser, gir opplevelser av angst, depresjon osv., og er en viktig premissleverandør for psykisk helse. Det finnes f.eks. biologiske og genetiske komponenter som bidrar til å forklare at noen personer er mer sårbare enn andre overfor psykiske lidelser.

På den andre siden er ulike psykiske lidelser svært vanlige følger av nevrologiske sykdommer. Dette ser vi f.eks. ved epilepsi, MS, Parkinson, Alzheimers og demens osv., sier Ylva Østby som er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

 Det er lett å tenke enten-eller i stedet for både-og

– Hva sier folk når du framhever at hjernehelse er både fysisk og psykisk helse?

– De fleste kolleger er enige i at det er et både-og. Hos psykologer er det nå mer interesse for hjernens utvikling for å forstå psykiske lidelser hos barn og unge. Vi trenger å ha et perspektiv som inkluderer hjernen for å forstå hvordan psykiske lidelser kan utvikle seg.

For mange kan det fortsatt være vanskelig å gripe tak i sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Vi mennesker har veldig lett for å tenke enten-eller fordi dette gir enkle forklaringsmodeller. Men forskningen viser at vi må tenke helhetlig og tverrfaglig. Psykisk helse og hjernehelse henger sammen fra molekylærbiologi, genetikk og andre biologiske faktorer, til levekår, traumer, livshistorie og samfunnsspørsmål i et stort og komplekst samspill.

– Hva er konsekvensene dersom vi ikke ser denne sammenhengen?

– Pasienter kan fratas muligheten til å få hjelp dersom man bare ser på det ene eller det andre ved hjernen. I verste fall får de ikke hjelp i det hele tatt. Pasientene kan bli misforstått og føle at de ikke blir tatt på alvor. På lang sikt kan det bety større kostnader for samfunnet enn om man hadde fått rett hjelp med en gang, mener Ylva Østby.

Alt henger sammen

– Hjernerådets styre ønsker å øke bevisstheten i både befolkningen og hos politikerne om at hjernehelse også er psykisk helse, sier Magne W. Fredriksen. Foruten å være nestleder i årets programkomite for Hjernehelsekonferansen er han også er nestleder i Hjernerådet.

– Vi vil ikke finne svarene på hjernens gåter dersom vi ikke ser helhetlig på hjernehelse. Denne sammenhengen er noe av det viktigste vi har lært i Hjernerådets arbeid, og dette erfarer også brukerne. Hjernen henger ikke i løse luften. Hjernehelse er både fysisk og psykisk helse. Vi må få en mer overgripende forståelse av hjernehelse, poengterer han.

Stor interesse for Hjernehelsekonferansene

Magne W. Fredriksen er glad for den store interessen Hjernehelsekonferansene har hatt med høy deltakelse og utrolig gode program. Høyt kompetente foredragsholdere har kommunisert enkelt og forståelse om komplekse tema. Både blant innledere og publikum har det vært en god blanding fra brukermiljøer og fagmiljøer innen hjernefeltet.

Både Ylva og Magne synes det har vært spennende å jobbe i programkomiteen. – Komiteens arbeid har vært inspirerende og lærerikt. Brukere og basalforskere, nevrologer og psykologer har sett på temaene fra ulike vinkler, og vi har hatt livlige debatter. Det endelige programmet favner det programkomiteen ønsker å få fram, sier Ylva Østby.

Se fullt program for Hjernehelsekonferansen

Del artikkel