Scroll Top

Faglige organisasjoner

Her finner du interesseorganisasjoner for yrkesgrupper relatert til hjernefeltet. Dette er fagpersoner innen medisin, nevrologi, psykiatri og psykologi.

 

Medisinsk forening for nevrohabilitering

Medisinsk forening for nevrohabilitering er en spesialforening under Den norske legeforening for fagområdet habilitering i spesialisthelsetjenesten. Foreningen arbeider for å ivareta de medisinske interesser innen habilitering i spesialisthelsetjenesten både for barn og voksne. Habilitering i spesialisthelsetjenesten retter seg primært mot personer med medfødte og tidlig ervervede hjerneskader, dessuten følgetilstander etter dette som utviklingshemning, cerebrale utviklingsforstyrrelser, multihandikap og kognitivt betinget sammensatt funksjonshemning. https://legeforeningen.no/spesial/Medisinsk-forening-for-nevrohabilitering/Om-oss/Hva-er-MNH/

Nevrosykepleiernes faggruppe i NSF

Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for nevrosykepleiere er en faggruppe for alle som arbeider med pasienter med sykdom eller skade i nervesystemet. De kan jobbe i kommunehelsetjenesten eller i sykehus, ved nevrologiske avdelinger, nevrorehabilitering, intensivavdelinger, innen nevrokirurgi eller palliativ pleie. www.nsf.no/faggrupper/nevrosykepleiere

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF) er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. NBUPF har bl.a. som formål å fremme praktisk og vitenskapelig utvikling av faget barne- og ungdomspsykiatri, og å fremme barn og unges psykiske helse. www.legeforeningen.no/fagmed/norsk-barne–og-ungdomspsykiatrisk-forening

Norsk barnelegeforening

Norsk barnelegeforening er en fagmedisinsk forening for barneleger i Den norske legeforening. Foreningen arbeider både for barnas og barnelegenes interesser. www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening

Norsk epilepsiselskap

Norsk Epilepsiselskap er en faglig organisasjon som har til formål å fremme forskning og formidle informasjon om epilepsi, samt arrangere møter og være et kontaktorgan innen arbeidet med epilepsi. www.epilepsiselskapet.no

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering er viktig for dem som har vært utsatt for hjerneskader og hjernesykdom. Mange får kroniske lidelser og kan ha behov for stadig rehabilitering. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering er den eneste legespesialiteten som har rehabilitering som kjernekompetanse. Deres viktigste sak er å synliggjøre rehabiliteringsfeltet nasjonalt og internasjonalt. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Klinisk nevrofysiologi (KNF) er en egen spesialitet for leger. Foreningens formål er å fremme kjennskapet til klinisk og basal nevrofysiologi gjennom undervisning og faglige møter, utvikling av spesialiteten og ivaretakelse av medlemmenes faglige og faglig-økonomiske interesser. www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi

Norsk Forening for Søvnmedisin

Norsk Forening for Søvnmedisin er en ideell interesseorganisasjon som samler helsepersonell og forskere som arbeider med søvn, søvnproblemer og søvnsykdommer. Foreningen er for personer med helsefaglig utdannelse som lege, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt, sykepleier, vernepleier og mennesker med annen søvnrelatert utdanning f.eks. innen biologi og kjemi. Foreningen sprer kunnskap om søvn, søvnvurdering og søvnforstyrrelser, og jobber for å fremme grunnforskning og klinisk forskning om søvnrelaterte tema. nosm.no

Norsk Hjerneslagforening

Norsk Slagorganisasjon er en forening for leger som er engasjert i pasienter med nevrovaskulære sykdommer. De utveksler og sprer informasjon om hjerneslag og skaper et forum for å diskutere prioriteringer innen slagmedisin og forskning. De støtter nasjonalt og internasjonalt samarbeid om nevrovaskulær behandling og forskning. Norsk Slagorganisasjon arrangerer en årlig konferanse i Bergen om slagsykdommer. Nettside

Norsk hodepinselskap

Norsk hodepineselskap er en spesialforening under Den Norske Legeforening. Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Selskapet yter økonomisk støtte til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine. www.hodepineselskapet.no.

Norsk nevrokirurgisk forening

Nevrokirurgene behandler bl.a. akutte hode- og nakketraumer, nevropatisk smerte og spastisitet, hjernesvulster og intraspinale svulster, hydrocephalus (vannhode), medfødte misdannelser i sentralnervesystemet, og degenerative lidelser i rygg og nakke. Foreningen har ca. 100 medlemmer, inkludert pensjonister og kirurger under utdanning. Nevrokirurgene jobber ved universitetssykehusene. Det foretas ca. 9 500 nevrokirurgiske operasjoner i året. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrokirurgisk-forening/

Norsk Nevrologisk Forening

Foreningen er en fagmedisinsk forening for spesialiteten nevrologi i Den norske legeforening. Foreningens oppgaver er å fremme nevrologiens vitenskapelige og praktiske utvikling, og ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser. www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrologisk-forening

Norsk Nevropsykologisk Forening

Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF) er en interesseforening for norske nevropsykologer. NNF har som formål å fremme nevropsykologi i Norge, stimulere nasjonal og internasjonal kontakt, bidra til nevropsykologisk utviklingsarbeid og drive opplysningsvirksomhet. NNF er tilknyttet Norsk psykologforening som en selvstendig interesseforening. www.nevropsyk.org

Norsk Nevroradiologisk forening

Norsk Nevroradiologisk forening er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Foreningens formål er å fremme utviklingen av faget medisinsk radiologi i Norge bl.a. gjennom kurs og møter med foredrag, diskusjoner og demonstrasjoner, stimulering til forskning og kvalitetsarbeid, og utdeling av stipender. www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-radiologisk-forening

Norsk psykiatrisk forening

Norsk psykiatrisk forening (Npf) er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Npf har som formål å fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig. Npf sørger for kontinuerlig oppdatering av det fag- og helsepolitiske arbeidet på fagområdet, og bidrar til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet. www.norskpsykiatriskforening.no

Norwegian Neuroscience Society

The Norwegian Neuroscience Society (NNS) er en forening for forskere innen nevrovitenskap i Norge. NNS sitt mål er å fremme nevrovitenskapelig forskning og undervisning gjennom å representere alle relaterte disipliner og praksiser i Norge. Alle nevroviteskapelige forskere som har/arbeider med en doktorgrad eller høyere, kan bli medlem av NNS. www.ntnu.edu/nns

Del artikkel