Scroll Top

.

Faglige medlemmer

Hjerneforskningen er i sterk utvikling. Vi får stadig mer kunnskap om sykdommer og forstyrrelser tilknyttet hjernen. Økt kunnskap gir bedre forebygging og behandling. Hjernerådets 28 faglige medlemmer deles inn i tre undergrupper: 1 Faglige organisasjoner/2 Forskningsnettverk, forskningsgrupper og kompetansemiljøer/3 Behandlingsinstitusjoner. Noen av fagmedlemmenes virke berører flere undergrupper. Hjernerådets fagmedlemmer utgjør minst 4 000 fagpersoner.

 

 

1 Faglige organisasjoner

 

Her finner du interesseorganisasjoner for yrkesgrupper relatert til hjernefeltet, relatert til medisin, nevrologi, psykiatri og psykologi.

 

 1. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF)

 

NBUPF er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. NBUPF har bl.a. som formål å fremme praktisk og vitenskapelig utvikling av faget barne- og ungdomspsykiatri, og å fremme barn og unges psykiske helse. www.legeforeningen.no/fagmed/norsk-barne–og-ungdomspsykiatrisk-forening

 

 

 1. Norsk barnelegeforening,

 

Norsk barnelegeforening er en fagmedisinsk forening for barneleger i Den norske legeforening. Foreningen arbeider både for barnas og barnelegenes interesser.

www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening

 

 

 1. Norsk epilepsiselskap

 

Norsk Epilepsiselskap er en faglig organisasjon som har til formål å fremme forskning og formidle informasjon om epilepsi, samt arrangere møter og være et kontaktorgan innen arbeidet med epilepsi. www.epilepsiselskapet.no

 

 1. Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

 

Klinisk nevrofysiologi (KNF) er en egen spesialitet for leger. Foreningens formål er å fremme kjennskapet til klinisk og basal nevrofysiologi gjennom undervisning og faglige møter, utvikling av spesialiteten og ivaretakelse av medlemmenes faglige og faglig-økonomiske interesser.

www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi

 

 

 1. Norsk hodepinselskap

 

Norsk hodepineselskap er en spesialforening under Den Norske Legeforening. Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Selskapet yter økonomisk støtte til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine. www.hodepineselskapet.no.

 

 

 1. Norsk nevrokirurgisk forening

Norsk nevrokirurgisk forening samler landets nevrokirurger. Det er cirka 100 nevrokirurger i Norge, inkludert studenter og pensjonister. Cirka 50-60 er i aktivt arbeid. Disse jobber ved universitetssykehusene der det totalt foretas cirka 9 500 ulike hjerneoperasjoner i året. www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrokirurgisk-forening

 

 

 

 

 1. Norsk Nevrologisk Forening

 

Foreningen er en fagmedisinsk forening for spesialiteten nevrologi i Den norske legeforening. Foreningens oppgaver er å fremme nevrologiens vitenskapelige og praktiske utvikling, og ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrologisk-forening

 

 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

 

Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF) er en interesseforening for norske nevropsykologer. NNF har som formål å fremme nevropsykologi i Norge, stimulere nasjonal og internasjonal kontakt, bidra til nevropsykologisk utviklingsarbeid og drive opplysningsvirksomhet. NNF er tilknyttet Norsk psykologforening som en selvstendig interesseforening. www.nevropsyk.org

 

 

 1. Norsk Nevroradiologisk forening

 

Norsk Nevroradiologisk forening er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Foreningens formål er å fremme utviklingen av faget medisinsk radiologi i Norge bl.a. gjennom kurs og møter med foredrag, diskusjoner og demonstrasjoner, stimulering til forskning og kvalitetsarbeid, og utdeling av stipender. www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-radiologisk-forening

 

 

 1. Norsk psykiatrisk forening

 

Norsk psykiatrisk forening (Npf) er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Npf har som formål å fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig. Npf sørger for kontinuerlig oppdatering av det fag- og helsepolitiske arbeidet på fagområdet, og bidrar til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet. www.norskpsykiatriskforening.no

 

 

 1. NSFs faggruppe for nevrosykepleiere

 

Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for nevrosykepleiere er en faggruppe for alle som arbeider med pasienter med sykdom eller skade i nervesystemet. De kan jobbe i kommunehelsetjenesten eller i sykehus, ved nevrologiske avdelinger, nevrorehabilitering, intensivavdelinger, innen nevrokirurgi eller palliativ pleie. www.nsf.no/faggrupper/nevrosykepleiere

 

 

Del artikkel