Scroll Top

-Stadig flere lever med kronisk sykdom. Det gjelder ikke minst pasienter med hjernesykdommer. Å bli kronisk syk tidlig i livet betyr et langt liv i samspill med helsetjenesten, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen på innspillskonferansen for gjennomføring av nasjonal hjernehelsestrategi.

 

PUBLISERT 17.9.2018

Brukerstyrte poliklinikker for kronikere

Pasienter med kroniske sykdommer må i større grad selv få styre sine behov i spesialisthelsetjenesten. I Danmark har de prøvd ut brukerstyrte poliklinikker. Her kan pasientene bestemme hvor hyppig de skal ha kontroll. Slik har de opplevd tjenester med bedre kvalitet. Samtidig har antall kontrollbesøk gått ned!

Dette fortalte statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet på innspillskonferanse 17. september for oppfølging av den nasjonale hjernehelsestrategien. Det skal nå lages en handlingsplan fram til 2024 for å gjennomføre strategien. Helsedirektoratet hadde invitert ca. 60 personer fra brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sammen diskuterte hva som bør være de viktigste prioriteringene framover.

– Vi må løfte i flokk, sa statssekretæren og understreket bredden i engasjementet. – Å ivareta god hjernehelse omfatter både forebygging og helsefremming, tidlig intervensjon, utredning, behandling, habilitering, rehabilitering, samt forskning og innovasjon. Vi må tenke nytt om hvordan vi kan utnytte ressursene bedre for å sikre bærekraft i helsetjenestene i årene som kommer.

Dansk eksempel på innovasjon

Et av eksemplene hun nevnte i forbindelse med innovasjon var de brukerstyrte poliklinikkene i Danmark. Her er det pasientens behov som definerer når det er bruk for spesialisthelsetjenesten, ikke omvendt. Konsultasjonene kan skje ved fysisk frammøte, via e-konsultasjon eller over telefon. Folk kan bestemme hvor hyppig de skal ha kontroll. Dette utfordrer organiseringen av helsetjenesten, blant annet må virksomhetene legge til rette for et fleksibelt bookingsystem.

-Stadig flere lever med kronisk sykdom. Det gjelder ikke minst pasienter med hjernesykdommer, understreket statssekretæren. – Å bli kronisk syk tidlig i livet betyr et langt liv i samspill med helsetjenesten. Hvilke valg som tas for behandlingen, er avgjørende for hvordan folk kan leve livene sine. Derfor er samvalg og samvalgsverktøy viktig. Pasienten skal bli involvert i beslutninger som angår dem, sa Anne Grethe Erlandsen.

Tenk nytt – og utfordre meg på rammebetingelsene

– Vi må bruke all kompetanse – helsetjenestens kompetanse, men ikke minst pasientenes egen kompetanse. Vi politikere har ansvar for overordnet struktur og finansiering. Fagfolk og brukere har mer detaljkunnskap om hvordan tjenestene kan forbedres og ressursene utnyttet.

Det er min oppgave å utfordre dere på innovasjon og tjenesteutvikling. Så kan dere utfordre meg på rammebetingelser som støtter nye arbeidsformer og en IKT-utvikling som gjør det mulig å jobbe på nye måter, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Det ble mange innspill til Helsedirektoratet i løpet av konferansen. Helsedirektoratet skal være ferdig med gjennomføringsplanen for den nasjonale hjernehelsestrategien i løpet ev noen måneder – fortrinnsvis før jul – slik at implementeringen av planen for alvor kan ta til i 2019.

Del artikkel