Scroll Top

Behandlingsinstitusjoner

Her finner du institusjoner som hovedsakelig fokuser på behandling og rehabilitering. Flere av disse medlemmene driver også med forskning.

 

Avdeling for Nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo Universitetssykehus Ullevål arbeider med tidlig ervervede hjerneskader, utviklingsforstyrrelser, epilepsi, cerebral parese og autisme. Avdelingen gir spesialisthelsetjenester i utredning, diagnostikk og behandling. De gir også veiledning til tjenesteytere og vedtaksansvarlige i kommunen og har regelmessig møter med Fylkesmannen vedrørende lovregulert bruk av makt og tvang overfor utviklingshemmede. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/avdeling-for-nevrohabilitering

MS-Senteret Hakadal AS

MS-Senteret Hakadal (MSSH) er en del av spesialisthelsetjenesten og er det eneste landsdekkende rehabiliteringssenteret med spesialisert MS-rehabilitering som sin hovedvirksomhet. Målgruppen er personer med MS tidlig i sykdomsforløpet eller som har behov for rehabilitering ved sammensatte behov. MSSH er et faglig ressurssenter og arbeider tverrfaglig, inkludert fagutvikling, internasjonalt samarbeid og forskning. www.mssenteret.no

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH)

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel/syn  og psykisk lidelse. Behandlingstjenestens hovedmålsetting er å sikre svaksynte, blinde, hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til. Nettsiden deres finner du HER.

Nevroklinikken Ahus

Nevroklinikken Ahus utreder og behandler pasienter med sykdommer i nervesystemet. Det er flere underliggende enheter bl.a.; enhet for Nevrofysiologi, Nevrologisk poliklinikk, Nevrologisk rehabilitering, Nevrologisk rehabilitering hukommelsesklinikken og Nevrologisk rehabilitering tverrfaglig rehabiliteringsklinikk. https://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken

Nevrologisk avdeling Nevroklinikken ved Oslo Universitetssykehus

Nevrologisk avdeling Nevroklinikken ved Oslo Universitetssykehus er Norges største nevrologiske avdeling. Avdelingen er regionssykehus for Helse Sør-Øst, har områdefunksjon for Oslo og mottar pasienter fra hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander. Avdelingen har universitetsfunksjon med åtte professorater i nevrologi og ett i klinisk nevrofysiologi. I tillegg til pasientbehandlingen er det stor forskningsaktivitet. Avdelingen har to laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser og har dessuten spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for nevrologiske vannlatingsforstyrrelser.

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling

PTØ Norge

PTØ Norge har et spesialisert rehabiliteringstilbud til mennesker med nevrologiske sykdommer og skader, særlig for dem med Cerebral parese, Multippel sklerose, Parkinsons og hjerneslag. De fleste av PTØs brukere har en nevrologisk diagnose innenfor ICD10 i Helsedirektoratets medisinske kodeverk. PTØ Norge har fire rehabiliteringssentre: på Gardermoen og på Ski, i Hamar og Stavanger. Deres habiliteringspedagoger samarbeider med fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, lærere, spesialpedagoger og andre fagpersoner for å gi brukerne et tilbud som er tilpasset dem. www.ptø.no

Signo Conrad Svendsen senter

Signo Conrad Svendsen senter (CSS) gir tilpassede helse-, omsorgs- og botilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde fra hele landet og holder til i Oslo og i Trondheim.CSS har 349 ansatte i 192 årsverk og er en tospråklig arbeidsplass. 70 ansatte er døve/hørselshemmede.Signo Conrad Svendsen senter er en del av den ideelle stiftelsen Signo. Mer info: https://www.signo.no/virksomheter/signo-conrad-svendsen/

Spesialsykehuset for epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, holder til i Sandvika, Bærum. Sykehuset tar imot mennesker med epilepsi som det er vanskelig å behandle. Pasientene kommer fra hele landet. SSE arbeider både med tverrfaglig forskning og klinisk arbeid. www.oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika

Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin. Sykehuset er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Forskning, undervisning og faglig utvikling av rehabiliteringsfeltet står sentralt i deres virksomhet. www.sunnaas.no

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS er et privat rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. De tilbyr individuelle rehabiliteringsopphold for bl.a. pasienter med hjerneslag og traumatisk hjerneskade, og pasienter med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer. Dette er opphold på 3-5 ukers varighet. Som ett av to rehabiliteringssentre i Norge tilbyr de gruppeopphold til personer med Huntington sykdom. Dette er et landsdekkende tilbud. For personer med Multippel Sklerose har de både individuelle opphold og gruppeopphold. https://vikersundbad.no/

Del artikkel