.

Forskningsnettverk, forskningsgrupper og kompetansemiljøer

Her finner du fagmiljøer som hovedsakelig fokuserer på forskning og kompetanseutvikling.

 

Bergen fMRI Group

Bergen fMRI Group er en tverrfaglig forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus. Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) er en hjerneavbildningsteknikk som fremstiller endringer i aktivitet i områder i hjernen. Forskningen ved Bergen fMRI Group fokuserer på hjerneaktivitet ved kognitive funksjoner som språk, arbeidsminne, oppmerksomhet, emosjoner, depresjon og aldring. www.fmri.uib.no

Forskningsenhet for Nevrofag, Oslo Universitetssykehus,

Forskningsenhet for nevrofag har medlemmer fra ulike forskningsgrupper ved Nevroklinikken. Enhetens hovedfokus er hjernehelse. Mange av studiene inkluderer bruk av molekylærbiologiske metoder, og flere av gruppene her fokuserer på genetiske årsaker til ulike hjernesykdommer. www.ous-research.no/nru

Kavli-instituttet v/ Edvard Moser og May-Britt Moser

Kavli-institutt for nevrovitenskap er et forskningsinstitutt ved Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim. Instituttet og senterets vitenskapelige mål er å øke forståelsen av nevrale kretser og systemer, og deres rolle i å generere psykologiske funksjoner. www.ntnu.edu/kavli

Nasjonal forskerskole i nevrovitenskap

Nasjonal forskerskole i nevrovitenskap har som mål å tilby unike utdanningsmuligheter for neste generasjon nevrovitere utdannet i Norge. Forskerskolen koordinerer og arrangerer phd-kurs og tilbyr stipend til reise og opphold for disse kursene. Forskerskolen er et initiativ fra fire norske universiteter: Norge Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Forskerskolen har vært finansiert av Norges Forskningsråd. Nettside

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, om funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning. www.aldringoghelse.no

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME skal bygge opp og spre kompetanse om CFS/ME både til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. De formidler behandlingsresultater, etablerer forskernettverk og bidrar i forskning. De skal øke kvaliteten på utredning, diagnostisering og behandling av pasienter. Kompetansetjenesten er forankret i kliniske miljøer ved Oslo Universitetssykehus HF og Aker sykehus i Oslo. CFS/ME blir i den internasjonale sykdomsklassifiseringen ICD-10 kategoriser som en nevrologisk sykdom.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus – også kalt Flåttsenteret – tilbyr informasjon, kunnskap og rådgiving om flåttbårne sykdommer, med hovedtyngde på Borreliose og Skogflåttencefalitt (TBE). Målet er bedre behandling og oppfølging. Senteret driver også med forskning, fagutvikling, informasjonsarbeid og undervisning. www.flåttsenteret.no

Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Nasjonal kompetansetjeneste for MS er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Senteret er en del av Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. De driver med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning. Det foregår ikke behandling av pasienter ved senteret.
www.helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Synsnerven, synsbanen og visuelle områder utgjør en stor del av hjernen. Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse har høy tverrfaglig kompetanse innen fysiologi, psykologi, optometri, medisin, sykepleie, fysioterapi, fysikk og informasjonsteknologi. Senteret er et av de best utstyrte i sitt slag i Nord-Europa. Deres oppgave er forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling. www.usn.no/optikkogsyn/

NevSom Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi. Hypersomnier innebærer økt søvntrang utover normal nattesøvn. NevSom holder til ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Senteret arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målet er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. www.nevsom.no

Seksjon for nevrologi, Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Seksjon for nevrologi, Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning, samt forskning knyttet til billeddannende analyser. www.uib.no/k1/63749/forskergrupper

Regionssenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Helse Sørøst

RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst. De arbeider for å sikre god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet ved å formidle kunnskap om temaet og bygge opp kompetanse. RHABU ligger ved Oslo universitetssykehus. Primær målgruppe for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn og unge i alderen 0-18 år. Lederen av RHABU sitter i Fagråd habilitering i Helse Sør-Øst. Nettside

Del artikkel