.

Forskningsnettverk, forskningsgrupper og kompetansemiljøer

Her finner du fagmiljøer som hovedsakelig fokuserer på forskning og kompetanseutvikling.

 

Bergen fMRI Group

Bergen fMRI Group er en tverrfaglig forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus. Funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) er en hjerneavbildningsteknikk som fremstiller endringer i aktivitet i områder i hjernen. Forskningen ved Bergen fMRI Group fokuserer på hjerneaktivitet ved kognitive funksjoner som språk, arbeidsminne, oppmerksomhet, emosjoner, depresjon og aldring. www.fmri.uib.no

Forskningsenhet for Nevrofag, Oslo Universitetssykehus,

Forskningsenhet for nevrofag har medlemmer fra ulike forskningsgrupper ved Nevroklinikken. Enhetens hovedfokus er hjernehelse. Mange av studiene inkluderer bruk av molekylærbiologiske metoder, og flere av gruppene her fokuserer på genetiske årsaker til ulike hjernesykdommer. www.ous-research.no/nru

Kavli-instituttet v/ Edvard Moser og May-Britt Moser

Kavli-institutt for nevrovitenskap er et forskningsinstitutt ved Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim. Instituttet og senterets vitenskapelige mål er å øke forståelsen av nevrale kretser og systemer, og deres rolle i å generere psykologiske funksjoner. www.ntnu.edu/kavli

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, om funksjonshemning og aldring, og utviklingshemning. www.aldringoghelse.no

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus – også kalt Flåttsenteret – tilbyr informasjon, kunnskap og rådgiving om flåttbårne sykdommer, med hovedtyngde på Borreliose og Skogflåttencefalitt (TBE). Målet er bedre behandling og oppfølging. Senteret driver også med forskning, fagutvikling, informasjonsarbeid og undervisning. www.flåttsenteret.no

Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Nasjonal kompetansetjeneste for MS er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Senteret er en del av Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. De driver med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning. Det foregår ikke behandling av pasienter ved senteret.
www.helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Synsnerven, synsbanen og visuelle områder utgjør en stor del av hjernen. Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse har høy tverrfaglig kompetanse innen fysiologi, psykologi, optometri, medisin, sykepleie, fysioterapi, fysikk og informasjonsteknologi. Senteret er et av de best utstyrte i sitt slag i Nord-Europa. Deres oppgave er forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling. www.usn.no/optikkogsyn/

NevSom Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi. Hypersomnier innebærer økt søvntrang utover normal nattesøvn. NevSom holder til ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Senteret arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målet er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. www.nevsom.no

Norwegian Neuroscience Society

The Norwegian Neuroscience Society (NNS) er en forening for forskere innen nevrovitenskap i Norge. NNS sitt mål er å fremme nevrovitenskapelig forskning og undervisning gjennom å representere alle relaterte disipliner og praksiser i Norge. Alle nevroviteskapelige forskere som har/arbeider med en doktorgrad eller høyere, kan bli medlem av NNS. www.ntnu.edu/nns

Seksjon for nevrologi, Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Seksjon for nevrologi, Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen har som formål og oppgave å drive medisinsk forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet vektlegger forskning som tar utgangspunkt i kliniske problemstillinger og kombinerer dette med grunnleggende laboratorie- og registerbasert forskning, samt forskning knyttet til billeddannende analyser. www.uib.no/k1/63749/forskergrupper

Statped

Statped (Statlig pedagogisk tjeneste) tilbyr rådgivning, utredning, kurs, opplæring og kompetanseheving overfor barn og unge med bl.a. nevrologiske og nevropsykiatriske forstyrrelser. Tjenesten tilbys både til fagpersoner og foreldre. Statpeds fagområder er ervervet hjerneskader, hørsel, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, sammensatte lærevansker, språk og tale og syn. www.statped.no

Del artikkel