.

Statutter for Hjernerådet, vedtatt på årsmøtet i 2019

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Hjernerådet, på engelsk Norwegian Brain Council.

 § 2 Formål

Hjernerådets formål er å arbeide for bedre hjernehelse for hele befolkningen gjennom forskning, forebygging, behandling og oppfølging.

§ 3 Virkeliggjøring av formålet

Hjernerådet søker å oppnå sitt formål ved:

 • Påvirknings- og interessepolitisk arbeid om god hjernehelse
 • Informasjon om hjernehelse rettet mot befolkningen, samfunnet, offentlige myndigheter, helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende
 • Å fremme forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging, rehabilitering og habilitering for hjernehelsepasienter
 • Å fremme forskning som på ulike måter styrker arbeidet med god hjernehelse i befolkningen
§ 4 Medlemskap
 • Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som består av relevante pasient- og brukerorganisasjoner, faglige organisasjoner, forskningsgrupper og forskningsnettverk, organiserte interessefellesskap og behandlingsinstitusjoner som arbeider med hjernehelse, hjerneforskning, hjernesykdom, hjerneskade, og rehabilitering og habilitering knyttet til dette. Enkeltpersoner kan ikke være medlemmer i Hjernerådet.

Styret kan invitere nye organisasjoner og instanser til å bli medlem av Hjernerådet. Styret behandler søknader fra dem som ønsker å bli medlem av Hjernerådet og foretar beslutning om medlemskap. Medlemskapet er gjeldende fra det tidspunkt styrets godkjenning foreligger. Årsmøtet informeres om opptak av nye medlemmer via årsrapporten. Årsmøtet foretar den formelle godkjenning av nye medlemmer gjennom godkjenning av årsrapporten.

§ 5 Årsmøte
 • Årsmøtet holdes én gang hvert år innen 1. april. Årsmøtet er øverste myndighet i Hjernerådet. Årsmøtet er sammensatt av én representant fra hvert medlem. Medlemmene velger selv hvem som skal representere dem på Hjernerådets årsmøte. Årsmøtet innkalles med minst én måneds varsel. Styreleder leder årsmøtet inntil det er valgt dirigent(er) for møtet.

Årsmøtet skal:

 • Velge styre for Hjernerådet, se 6a
 • Velge valgkomite for Hjernerådet, se 6b
 • Velge revisor for Hjernerådet
 • Godkjenne årsmelding for Hjernerådet
 • Godkjenne årsregnskap for Hjernerådet
 • Behandle de saker som Hjernerådets styre legger fram for årsmøtet

Saker som medlemmene ønsker å fremme for årsmøtet, må sendes styret senest to måneder før årsmøtet. Styret gir årsmøtet sin innstilling til forslaget. Forslag som ikke er sendt inn innen fristen, kan ikke legges fram for årsmøtet uten at flertallet av styret eller 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet er for at saken skal fremmes. I alle andre saker enn endringer av statutter, gjør årsmøtet vedtak med alminnelig flertall, se § 8. Daglig leder møter i årsmøtet med tale- og forslagsrett.

§ 6a Valg av Hjernerådets styre og styrets arbeid

Hjernerådets styre består av styreleder og nestleder som velges av årsmøtet ved separate valg, samt fem (5) styremedlemmer som velges av årsmøtet. Styreleder, nestleder og styremedlemmer velges for to år av gangen, og disse kan gjenvelges to ganger i samme posisjon. Årsmøtet velger styret etter innstilling fra valgkomiteen, slik at det blir kontinuitet i styrets arbeid: fire (4) i styret velges ett år, og tre (3) i styret velges det neste året. Når styremedlemmer går ut av styret i den perioden de er valgt for, foretar årsmøtet suppleringsvalg for den tiden som er igjen av perioden. Det legges vekt på likeverdig representasjon av brukerorganisasjonene og fagorganisasjonene i styret og i styrets ledelse.

Hjernerådets styre har ansvar for å lede organisasjonens arbeid mellom årsmøtene. Hjernerådets styre skal ha minst fire (4) møter i året og ellers så ofte styreleder anser det nødvendig. Styret skal også ha møter når minst fire (4) av styrets medlemmer krever dette.

Minst fire (4) av styrets medlemmer må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig.

Styret ansetter daglig leder og andre faste medarbeidere i Hjernerådet, og fastsetter arbeidsinstruks og lønns- og arbeidsvilkår.

For styrets arbeid med invitasjon og godkjenning av nye medlemmer, se § 4 om medlemskap.

Hvert styremedlem har én stemme i styret ved eventuelle voteringer. Oppstår det stemmelikhet, avgjør styreleders dobbeltstemme.

Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett.

§ 6b Valg av Hjernerådets valgkomite og komiteens arbeid

Hjernerådets valgkomite består av komiteleder og to komitemedlemmer. Komiteens leder velges av årsmøtet ved separat valg. Komiteleder og komitemedlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen og kan gjenvelges maksimalt tre ganger, uavhengig av posisjon i komiteen.

Både pasient- og brukerorganisasjonene, og de faglige organisasjonene/instansene skal være representert i valgkomiteen. Det søkes kontinuitet i valgkomiteens arbeid, slik at ikke hele valgkomiteen skiftes ut på samme årsmøte.

Valgkomiteen innstiller til årsmøtet forslag på kandidater til styreleder, nestleder og de øvrige styremedlemmene. Valgkomiteen innstiller til årsmøtet forslag på kandidater til valgkomiteleder og valgkomitemedlemmer.

I valgkomiteens arbeid har hvert medlem av komiteen, inkludert komiteens leder, én stemme i eventuelle voteringer. Valgkomiteen legger selv opp sitt arbeid, men de må starte i god tid før årsmøtet, slik at det blir tid til å få inn forslag på styrekandidater fra Hjernerådets medlemmer. Valgkomiteen kan få hjelp til arbeidet av Hjernerådets administrasjon etter eget ønske.

§ 7 Medlemskontingent

Medlemmene betaler en årlig medlemskontingent. Størrelsen på kontingenten fastsettes av årsmøtet. Dersom et medlem ikke betaler årskontingenten, er de ikke lenger medlem av Hjernerådet.

§ 8 Endring av statuttene

Statuttene kan endres med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på årsmøtet. Forslag til statuttendringer må komme styret i hende minst tre måneder før årsmøtet for å ha krav på å bli behandlet.

§ 9 Oppløsning
 • Oppløsing av Hjernerådet kan fattes av årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på to påfølgende årsmøter. Forslag om oppløsning må fremgå av innkallingen til årsmøtet. Blir Hjernerådet oppløst, skal dets midler tilfalle arbeid i overensstemmelse med Hjernerådets formål. Midlene skal ikke disponeres før etter 10 år. De skal forvaltes av et forvaltningsorgan på tre medlemmer med tre varamedlemmer, valgt av det samme årsmøtet som foretar oppløsningsvedtaket.

Vedtatt på Hjernerådets årsmøtet 19. mars 2019

 

LAST NED

Del artikkel