Program

Møteleder: Overlege og professor Hanne Flinstad Harbo

INNLEDNING:
9.30-9.40: Velkommen. Konferansens mål. Ved arrangørene: Hjernerådets styreleder Henrik Peersen, styreleder i Norwegian Neuroscience Society, Clive Bramham, og CEO i Nansen Neuroscience Network, Bjarte Reve.

9.40-9.55: Grensesprengende forskning gjennom innovasjon og høy kvalitet, hvilke muligheter gir de nye helsestrategiene i HelseOmsorg21 til å finansiere en slik hjerneforskning i dag? Ved divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Divisjon for samfunn og helse, Forskningsrådet.

SESJON 1.
Advances in basic and translational neuroscience: Plasticity, stem cells and glia. Fremskritt i hjerneforskningen når det gjelder hjerneplastisitet, stamceller og gliaceller; brukernes nytte av basalforskningen

9.55-10.15: Adaptive plasticity supports spontaneous recovery after spinal cord injury. (Adaptive plastisitet som grunnlag for spontan funksjonsgjenvinning etter ryggmargsskade). Ved Jean-Luc Boulland, seniorforsker, Nasjonalt senter for stamcelleforskning, Oslo Universitetssykehus.

10.15-10.35: Morphology-activity relationships of motor neuron networks (Morfologi-aktivitetsrelasjoner i motornevrone nettverk). Ved forsker Ioanna Sandvig, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

10.35-10.45: Spørsmål og kommentarer til de to foregående innlederne.

10.45-11.00: Kaffepause

11.00-11.20: Oksygen i hjernen: Virkning og bivirkning. (Modulating cognitive function by oxidative DNA base lesion repair). Ved professor Magnar Bjørås, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, OUS og NTNU

11.20-11.40: Hvordan hjernen kvitter seg med avfallsstoffer gjennom sitt ‘lymfe-system’ (Drainage of brain interstitial fluid and waste). Ved professor Erlend A. Nagelhus, seksjon for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, UiO

11.40-11.50: Spørsmål og kommentarer til de to foregående innlederne

11.50-12.40: Lunsj

SESJON 2.
Muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning – for brukerorganisasjonene og for hjerneforskerne

12.45-13.00: Brukermedvirkning er kommet for å bli – hvilke verdi ser myndighetene av brukermedvirkning i hjernehelseforskningen? Ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

13.00-13.15: Muligheter og merarbeid av brukermedvirkning. Hvordan opplever brukerorganisasjonene å ha fått en ny oppgave av myndighetene? Ved Hjernerådets styreleder og generalsekretær i Epilepsiforbundet Henrik Peersen

13.15-13.30: Et forskerblikk på brukermedvirkning. Hvor egner brukermedvirkning seg, og hvilke roller bør vi unngå at brukerne har?  Kjersti Storheim, seksjonsleder ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo Universitetssykehus.

13.35-14.05: Panelsamtale: God og relevant brukermedvirkning i alle faser av hjernehelseforskningen. Hvem setter forskningsagendaen?
Debattleder: Bjarte Reve, administrativ leder for Nansen Neuroscience Network
Paneldeltakere: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet, Henrik Peersen, Kjersti Storheim og brukermedvirker Astrid Lunestad.

14.05-14.20: Kaffepause

SESJON 3.
Bedre klinisk behandling for hjernehelsepasienter

14.25-14.40: Fysisk aktivitet kan forebygge og behandle hjernesykdommer. Ved professor Linda Hildegard Bergersen, Det odontologiske fakultet, UiO

14.40-15.10: Eksempler fra klinisk hjerneforskning:

  • Hvordan kan moderne hjerneforskning bidra til økt kunnskap om psykiske lidelser og utvikling av ny behandling? Ved professor Ole A. Andreassen, Institutt for klinisk medisin, UiO
  • Ny forskning om hjerneslag redder liv og har skapt en helt ny situasjon for hjerneslagspasienter. Ved professor Ellisiv Mathiesen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø (UiT)

15.10-15.20: Spørsmål og kommentarer fra salen

15.25-15.55: Kunnskap for bedre hjernehelse – bruk av helsedata. Ved dir. dr. med. Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

15.55-16.00: Avslutning.
Ved Hjernerådets styreleder Henrik Peersen

Om foredragsholderne  |  Påmelding

Det er stengt for kommentarer.