.

Behandlingsinstitusjoner

Her finner du institusjoner som hovedsakelig fokuser på behandling og rehabilitering. Flere av disse medlemmene driver også med forskning.

 

Avdeling for Nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo Universitetssykehus Ullevål arbeider med tidlig ervervede hjerneskader, utviklingsforstyrrelser, epilepsi, cerebral parese og autisme. Avdelingen gir spesialisthelsetjenester i utredning, diagnostikk og behandling. De gir også veiledning til tjenesteytere og vedtaksansvarlige i kommunen og har regelmessig møter med Fylkesmannen vedrørende lovregulert bruk av makt og tvang overfor utviklingshemmede. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/avdeling-for-nevrohabilitering

MS-Senteret Hakadal AS

MS-Senteret Hakadal (MSSH) er en del av spesialisthelsetjenesten og er det eneste landsdekkende rehabiliteringssenteret med spesialisert MS-rehabilitering som sin hovedvirksomhet. Målgruppen er personer med MS tidlig i sykdomsforløpet eller som har behov for rehabilitering ved sammensatte behov. MSSH er et faglig ressurssenter og arbeider tverrfaglig, inkludert fagutvikling, internasjonalt samarbeid og forskning. www.mssenteret.no

Nevroklinikken Ahus

Nevroklinikken Ahus er landets største nevroklinikk. De utreder og behandler pasienter med sykdommer i nervesystemet. De har også en egen rehabiliteringsenhet.
www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken

Spesialsykehuset for epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, holder til i Sandvika, Bærum. Sykehuset tar imot mennesker med epilepsi som det er vanskelig å behandle. Pasientene kommer fra hele landet. SSE arbeider både med tverrfaglig forskning og klinisk arbeid. www.oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika

Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin. Sykehuset er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Forskning, undervisning og faglig utvikling av rehabiliteringsfeltet står sentralt i deres virksomhet. www.sunnaas.no

Del artikkel