.

Statuttene til Hjernerådet

§ 1 Navn
Hjernerådet (”Norwegian Brain Council”)

§ 2 Formål
1. Hjernerådet skal drive opplysnings- og interessepolitisk arbeid knyttet til funksjoner/ sykdommer/ skader/ tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet. Hjernerådet vil ivareta formålet på følgende måte:
Informasjon rettet mot samfunnet, offentlige myndigheter, helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende.
2. Hjernerådet skal fremme diagnostikk, behandling, forebygging og rehabilitering av sykdommer/skader/tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.
3. Hjernerådet skal fremme forskning om funksjoner/sykdommer/skader/tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.

§ 3 Medlemskap
Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som består av relevante pasient- og brukerorganisasjoner, faglige organisasjoner, forskningsgrupper og forskningsnettverk, organiserte interessefellesskap og behandlingsinstitusjoner. Enkeltpersoner kan ikke være medlemmer i Hjernerådet.

Styret kan invitere nye organisasjoner og instanser til å bli medlem av Hjernerådet. Styret behandler søknader fra dem som ønsker å bli medlem av Hjernerådet og foretar beslutning om medlemskap. Medlemskapet er gjeldende fra det tidspunkt styrets beslutning foreligger. Årsmøtet informeres om opptak av nye medlemmer via årsrapporten. Årsmøtet foretar den formelle godkjenning av medlemskapet gjennom godkjenning av årsrapporten.

§ 4 Årsmøte
Årsmøtet holdes en gang hvert år innen 15. mars. Årsmøtet er øverste myndighet i Hjernerådet. Årsmøtet er sammensatt av én representant fra hvert medlem. Medlemmene velger selv hvem som skal representere dem på Hjernerådets årsmøte. Årsmøtet innkalles med minst én måneds varsel. Styreleder leder årsmøtet inntil det er valgt dirigent(er) for møtet.
Årsmøtet skal:
• Velge styre for Hjernerådet, se § 5a
• Velge valgkomite for Hjernerådet, se § 5b
• Velge revisor for Hjernerådet
• Godkjenne årsmelding for Hjernerådet
• Godkjenne årsregnskap for Hjernerådet
• Behandle de saker som Hjernerådets styre legger fram for årsmøtet

Saker som medlemmene ønsker å fremme for årsmøtet, må sendes styret senest to måneder før årsmøtet. Styret gir årsmøtet sin innstilling til forslaget. Forslag som ikke er sendt inn innen fristen, kan ikke legges fram for årsmøtet uten at flertallet av styret eller 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet er for at saken skal fremmes.
I alle andre saker enn endringer av statutter, se § 7, gjør årsmøtet vedtak med alminnelig flertall.
Daglig leder møter i årsmøtet med tale- og forslagsrett.

§ 5a Valg av Hjernerådets styre og styrets arbeid
Hjernerådets styre består av sju (7) medlemmer, inkludert styreleder. Årsmøtet velger styremedlemmene for to år av gangen, og disse kan gjenvelges to ganger i samme posisjon. Årsmøtet velger styret, slik at det blir kontinuitet i styrets arbeid: fire (4) styremedlemmer velges ett år, og tre (3) styremedlemmer velges det neste året. Når styremedlemmer går ut av styret i den perioden de er valgt for, foretar årsmøtet suppleringsvalg. Det legges vekt på likeverdig representasjon av brukerorganisasjonene og fagorganisasjonene i styret og styrets ledelse. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet.
Hvert styremedlem har én stemme i styret ved eventuelle voteringer. Oppstår det stemmelikhet, avgjør styreleders dobbeltstemme.
Hjernerådets styre har ansvar for å lede organisasjonens arbeid mellom årsmøtene. Styret ansetter daglig leder og andre ansatte i Hjernerådet og fastsetter arbeidsinstruks og lønns- og arbeidsvilkår.
Hjernerådets styre skal ha minst fire (4) møter i året og ellers så ofte styreleder anser det nødvendig. Styret skal også ha møter når minst fire (4) av styrets medlemmer krever dette.
Minst fire (4) av styrets medlemmer må være til stedet for at styret skal være beslutningsdyktig.
For styrets arbeid med invitasjon og godkjenning av nye medlemmer, se § 3 om medlemskap. Dagleder møter i styret med tale- og forslagsrett.

§ 5b Valg av Hjernerådets valgkomite og komiteens arbeid
Årsmøtet velger en valgkomité på tre (3) medlemmer. Både pasient- og brukerorganisasjonene, og de faglige organisasjonene/instansene skal være representert i valgkomiteen. Det søkes kontinuitet i valgkomiteens arbeid, slik at ikke hele valgkomiteen skiftes ut på samme årsmøte. Valgkomiteens leder velges av årsmøtet. I valgkomiteens arbeid har hvert medlem av komiteen, inkludert komiteens leder, én stemme i eventuelle voteringer. Valgkomiteen legger selv opp sitt arbeid, men de må starte i god tid før årsmøtet, slik at det blir tid til å få inn forslag på styrekandidater fra Hjernerådets medlemmer. Valgkomiteen kan få hjelp til arbeidet av Hjernerådets administrasjon etter eget ønske.

§ 6 Medlemskontingent
Medlemmene betaler en årlig medlemskontingent. Størrelsen på kontingenten fastsettes av årsmøtet. Dersom et medlem ikke betaler årskontingenten, er de ikke lenger medlem av Hjernerådet.

§ 7 Endring av statuttene
Statuttene kan endres med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på årsmøtet. Forslag til statuttendringer som er kommet styret i hende minst tre måneder før årsmøtet, har krav på behandling.

§ 8 Oppløsning
Oppløsing av Hjernerådet kan fattes av årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på to påfølgende årsmøter. Forslag om oppløsning må fremgå av innkallingen til årsmøtet. Blir Hjernerådet oppløst, skal dets midler tilfalle arbeid i overensstemmelse med Hjernerådets formål. Midlene skal ikke disponeres før etter 10 år. De skal forvaltes av et forvaltningsorgan på tre medlemmer med tre varamedlemmer, valgt av det samme årsmøtet som foretar oppløsningsvedtaket.

Sist oppdatert 7. mars 2017.

Del artikkel