.

Dagens styre i Hjernerådet

Henrik Peersen, styreleder
Generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund, som er medlem av Hjernerådet. Styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges største paraplyorganisasjon for funksjonshemmede og kronisk syke. Medlem av brukerrådet ved Nevroklinikken på OUS. Peersen var en aktiv pådriver for å få utarbeidet kunnskapsbaserte retningslinjer for epilepsi som skal utjevne forskjeller i behandlingen av epilepsipasienter. Han er utdannet i organisasjonssosiologi og konflikthåndtering, og har bl.a. vært tilknyttet Konfliktrådet i Oslo/Akershus.
E-post: henrik@epilepsi.no

 

Anette Storstein, nestleder
Overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Storstein har doktorgrad i immunologiske fjerneffekter av kreft på nervesystemet og arbeider nå mest med nevrodegenerativ sykdom, spesielt behandling av avansert Parkinsons sykdom og kreftsykdom i hjernen. Hun har arbeidet med de fleste større nevrologiske sykdommer, dessuten ryggmargsskadde og generell nevrorehabilitering. Hun forsker på epilepsi ved hjernesvulst og andre nevro-onkologiske emner.
E-post: anette.margrethe.storstein@helse-bergen.no

 

Joel C. Glover, styremedlem
Professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og leder av Nasjonalt senter for stamcelleforskning ved Oslo Universitetssykehus. Han har PhD i nevrovitenskap fra University of California Berkeley. Glover arbeider som forsker ved Avdeling for molekylær medisin, Institutt for medisinske basalfag, UiO. Han er også professor II ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology. Han forsker på hjernens og nervesystemets utvikling og har ledet store internasjonale forskningskonsortier innen nevrovitenskap.
E-post: joel.glover@medisin.uio.no

 

Gudrun Østhassel, styremedlem
Gudrun Sofie Østhassel er kommunikasjonsleder i MS-forbundet. Utdannet cand.theol fra Menighetsfakultetet. Hun har stått fram offentlig og fortalt om sin MS-diagnose som hun fikk bare 21 år gammel. Østhassel er opptatt av å få fram brukerperspektivet og kommunisere til folk hvordan det er å leve med en kronisk sykdom som Multippel Sklerose.
E-post: gudrun@ms.no

 

Magne Wang Fredriksen, styremedlem
Generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, som er medlem av Hjernerådet. Han er også sekretær for Nordisk Parkinsonråd og medlem av European Parkinsons Disease Association. Fredriksen er og har vært medlem av flere offentlig arbeidsgrupper, bl.a. nasjonal referansegruppe for dyp hjernestimuleringsbehandling av Parkinsonpasienter. Han er nå en sentral støttespiller for Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for innføring av ParkinsonNet i Norge.
E-post: magne.fredriksen@parkinson.no

 

Anne Hege Aamodt, styremedlem
Leder i Norsk nevrologisk forening og overlege ph.d. på nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, der hun jobber spesielt med hjerneslag og hodepine. Hun har sin doktorgrad i nevrovitenskap fra NTNU i Trondheim og leder i dag en forskningsinfrastruktur innen hjerneslag for nasjonale og internasjonale multisenterstudier. Hun har vært medlem av flere offentlige arbeidsgrupper, bl.a. informasjonskampanjen for hjerneslag, og har en rekke verv i nasjonale og internasjonale organisasjoner som Norsk slagorganisasjon, European Academy of Neurology og European Stroke Organisation.
E-post: a.h.aamodt@medisin.uio.no

 

Einar Bryne, styremedlem
Barnelege og overlege på Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold (SIV). Har også jobbet ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Jobber mye tverrfaglig med sjeldne og alvorlige diagnoser og er opptatt av brukermedvirkning. Engasjert i arbeidet for kunnskapsbasert oppfølging og behandlingstilbud for barn og unge med medfødte eller tidlig ervervet sykdom/skade i hjerne/sentralnervesystemet og deres familier. Tidligere styremedlem i Norsk Barnenevrologisk forening som ligger under Barnelegeforeningen.
Epost: einar.bryne@siv.no

 

Del artikkel