Ny utgave at Hjernerådets hovedbrosjyre

bilde

Brosjyren «Livet ditt styres fra hjernen» er nå kommet i ny utgave. Menneskets hjerne er fascinerende. Vår hjerne er den mest kompliserte strukturen som vi kjenner til i universet! Hjernen inneholder ufattelige 100 milliarder nerveceller. De kommuniserer med hverandre ved elektriske og kjemiske impulser, og en slik nerveimpuls kan oppnå en hastighet på 360 km/t. En enkelt nervecelle kan ha 100 000 kontaktpunkt med andre celler. I samspillet mellom nervecellene oppstår alt som er menneskelig – som språk, kultur og samfunnsdannelse. Det er med hjernen din du beveger kroppen, forelsker deg, gråter, ler, hører musikk, ser teater osv. Hjerneforskningen gjør nå store fremskritt og kan bidra til å løse mange gåter knyttet til hjernesykdommer. Hjernesykdom er sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen og nervesystemet for øvrig, samt noen muskelsykdommer. Ca. 30 prosent av befolkningen vil få en hjernesykdom en gang i løpet av livet sitt.

Trykk her for å laste ned brosjyren i PDF format

Norge trenger en hjerneplan!

dagens_medisin

-Vi bygger veier for fremtiden. La oss også bygge hjernehelse for fremtiden, skriver Anette Storstein i blogginnlegg i Dagens Medisin. Hun ønsker seg en kraftig satsing på nevrologiske sykdommer i statsbudsjettet som kommer torsdag i denne uken. Storstein er styremedlem i Hjernerådet, og spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Hennes hovedfokus er kroniske lidelser i nervesystemet.

Anette Storstein

Anette Storstein

Kronisk nevrologisk sykdom, eller hjernesykdom, er så mangt. Det dreier seg om Matilde 25 år med tre hei-dundrende migreneanfall i måneden, og bestefar på 65 som sakte maktstjeles av Alzheimers, og finansmannen på 53 som får blodpropp i hjernen og kraftige lammelser, og Tina på 21 med balanseproblemene og multippel sklerose og….

30 prosent av befolkningen får en hjernesykdom (eller nevrologisk lidelse i hjerne, ryggmarg eller nervesystem) i løpet av livet. Den norske befolkningen øker i alder, og med alderen øker også risikoen for å få en hjernesykdom.

-Sammenliknet med våre naboland bruker Norge mye mindre ressurser på hjerneforskning. Vi trenger satsing på spisskompetanse på sykehusene, på breddekompetanse i kommunene og på individkompetanse til pasienter og pårørende. Vi trenger et løft for hele hjernefeltet, ikke stykkevis og delt for en og en diagnose, skriver hun i Dagens Medisin og peker på at Norge nå trenger en hjerneplan, på lik linje med kreftplanen.

-Kroniske sykdommer i hjernen har mange ting felles. Det kan man dra veksler på i oppbyggingen av en hjerneplan, påpeker Storstein i sitt blogginnlegg i Dagens Medisin.

http://www.dagensmedisin.no/blogger/anette-storstein/

http://www.dagensmedisin.no/blogger/anette-storstein/2016/10/01/hjerneplan-fordi-norge-fortjener-det/

Tekst for Hjernerådet, Aud Kvalbein.

Hjernesykdommer og kronikere er underprioritert

-Hjernesykdommer fyller alle kriteriene for prioritering som Prioriteringsmeldingen setter opp, sa styreleder i Hjernerådet Hanne F. Harbo i dag på Stortingets høring om Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste, Melding om prioritering.

Meldingen sier at behandlingen skal være nyttig, være god bruk av ressurser, samt handle om alvorlig sykdom for å bli prioritert. Hjernesykdommer (sykdom og skade i hjerne, ryggmarg og nervesystemet) møter alle disse kriteriene, og bør derfor prioriteres høyt opp, ikke nedprioriteres slik som i dag, understreket Hjernerådet.

Hjernerådet møtte på stortingshøringen med styreleder professor og overlege Hanne F. Harbo, styremedlem og gen.sekr. i Parkinsonforbundet Magne W. Fredriksen og daglig leder i Hjernerådet Aud Kvalbein. Les notatet som Hjernerådet har sendt til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med høringen.

Hanne F. Harbo

Hanne F. Harbo

Notat til Helse- og omsorgskomiteen, til høringen om prioriteringsmeldingen, Meld. St. 34 (2015-2016)

Om Hjernerådet og hjernesykdommer
Hjernerådet er en paraplyorganisasjon med 44 medlemmer. Dette er brukerorganisasjoner, faglige foreninger, forskningsgrupper og -nettverk, samt behandlingsinstitusjoner. Våre brukerorganisasjoner har samlet ca. 100.000 enkeltmedlemmer. Våre fagmiljøer omfatter flere tusen fagpersoner. Våre medlemmer er i kontakt med store pasientgrupper som pasienter med demens ca. 80.000 raskt økende pga. større eldrebefolkning, hjerneslag med 70.000 som lever videre etter et hjerneslag mens det er ca. 15.000 nye tilfeller per år, og epilepsi med ca. 45.000 pasienter. MS, Parkinson, Cerebral Parese (hjerneskade i tidlig alder) og hjernesvulst har ca. 10.000 hver, mens det er ca. 5.000 med ryggmargsskade. Det finnes sjeldne, men svært alvorlige sykdommer som for eksempel amyotrofisk lateral sklerose (ALS) ca. 400 pasienter og ca. 100 nye tilfelle per år.  Vi har hyppige og mindre alvorlige sykdommer som migrene som gir flere hundre tusen nordmenn store plager og mange tapte arbeidsdager i arbeidslivet. Psykiatriske lidelser som schizofreni og manisk depressive lidelser, regnes også som hjernesykdom. Dette er eksempler. Felles for hjernesykdommene er at sykdomsprosessen rammer nervesystemet, og at behandling og rehabilitering ofte bygger på de samme prinsippene. Sykdom og skade i hjernen og nervesystemet kan ofte forebygges og bør forebygges. Behandlingen må målrettes mot sykdommens årsaker. Opptrening og aktiv rehabilitering er avgjørende for å forbygge langvarige og alvorlige helsetap.

Til sammen vil ca. 30 prosent av befolkningen få en nevrologisk sykdom i løpet av livet, dvs. sykdom i hjernen eller nervesystemet, samt enkelte muskelsykdommer. 25-30 prosent av våre helseutgifter går til behandling og oppfølging av hjernepasienter, viser store europeiske studier. Hjerneforskningen gir stadig ny kunnskap som allerede fører til nye og bedre behandlingsmetoder til beste for pasienter. Mer vil komme i framtiden.

Hjernesykdommene er underprioritert sett ut fra prioriteringskriteriene i meldingen
Hjernerådet mener at hjernesykdommer er et svært underprioritert område, til tross for det store omfanget og de enorme utfordringene feltet representerer. Under tar vi for oss prinsippene for prioritering i Meld. St. 34 vurdert med hensyn på hjernesykdommer:

Nyttekriteriet: Hjernesykdommene bør ha høy prioritet, fordi aktuelle tiltak mot sykdommene gir 1) økt overlevelse og redusert funksjonstap 2) fysisk og psykisk funksjonsforbedring        3) reduksjon i smerter, fysisk og/eller psykisk ubehag. Disse tre punktene er nettopp nevnt i Meld. St. 34, jf. sammendraget side 12.

Ressurskriteriet: Hjernesykdommene bør ha høy prioritet fordi, aktuelle tiltak mot sykdommene oftest krever moderate ressurser til tross for stor nytte. Det må være et mål å få ned de store lidelsene og de høye kostnadene som disse sykdommene fører til i dag.

Alvorlighets-kriteriet: Hjernesykdommene bør ha høy prioritet, fordi hjernesykdommer er alvorlige, jf. omtalen i Meld. St. 34: 1) hjernesykdommer gir økt risiko for død og stor risiko for langvarige funksjonstap og helsetap, slik det er definert av Norheim-utvalget 2) graden av fysisk og psykisk funksjonstap er stor 3) hjernesykdommene medfører både smerter, og fysisk og psykisk ubehag for mange mennesker.

Hjernesykdommer er oftest kroniskeForholdene nevnt over gjelder både for nå-situasjonen og fremtidige leveår. Når hjernesykdommer oppstår, haster det å få rask helsehjelp, slik at vi kan forbygge videre hjerneskade og helsetap. God forebygging vil kunne spare ressurser. Hjernesykdommene oppfyller derfor alle kriterier for alvorlighet omtalt i Meld. St. 34.  

Hjernesykdommer må prioriteres høyere
Det er i dag er et «klasseskille» mellom mennesker som rammes av kronisk alvorlig sykdom og de som får såkalte akutte «blå-lys»-sykdommer. De siste prioriteres, men for oppfølging etter akuttfasen, møter mange gjerne svært knappe ressurser, dårlig kapasitet og derfor dårlig behandling. Blir du f.eks. ikke frisk av akuttbehandlingen for hjerneslag, er det svært vanskelig å få rask og god tilgang til viktig oppfølgingsbehandling, opptrening og rehabilitering, som kan hjelpe deg til normalt liv og arbeid. Dette er dårlig prioritering av ressursene, både ovenfor pasientene, pårørende og for samfunnet.

Utnytting av hjerneforskningens fremskritt og bedre behandling er god prioritering
Innen hjerneforskningen gjøres det stadig store fremskritt. Dette har åpnet helt nye muligheter for behandling av hjernesykdommer. Det beste eksempelet er May-Britt Moser og Edvard Moser, som fikk Norges første og eneste Nobelpris i medisin. Deres basalforskning på hjernen har bidratt til å finne ut hvordan hukommelsen fungerer. Dette gir håp om bedre behandling av Alzheimers og demens, som vi i dag ikke har botemidler for. Det er nylig kommet gode bremsemedisiner for MS, og avanserte hjerneoperasjoner kan i noen tilfelle ta bort alvorlige symptomer på epilepsi og Parkinsons sykdomModerne behandling av disse sykdommene bør prioriteres like høyt som dyr kreftbehandling. Hjernesykdommer må også sees mer i sammenheng og på tvers. Gjentatte hjerneslag er f.eks. en viktig årsak til utvikling av demens.

En plan for hjernehelse i Norge
Hjernerådet mener at det som ledd i opp-prioritering av hjernehelsen i befolkningen, nå må lages en plan for hjernehelsen i Norge. En slik strategi må ta opp hvordan vi kan få rask og god diagnose, effektiv behandling, egnet opptrening og god forskning på hjernesykdommer. Et økt fokus, bedre samordning og organisering for hele hjernefeltet i Norge, vil både på kort og lang sikt spare både helsetap for den enkelte og ressurser for samfunnet.

Hanne F. Harbo og Magne W. Fredriksen.

Hanne F. Harbo og Magne W. Fredriksen.

Kontakter: Styreleder professor og overlege i nevrologi Hanne F. Harbo (99546680), styremedlem og generalsekretær i Norges Parkinsonforbund Magne W. Fredriksen (41220052), daglig leder Hjernerådet Aud Kvalbein (40413665).

Hjernerådet har fått fem nye medlemmer i sommer

Spesialsykehuset for epilepsi SSE er en av de fem som har meldt seg inn i Hjernerådet i sommer.

Spesialsykehuset for epilepsi SSE er en av de fem som har meldt seg inn i Hjernerådet i sommer.

I løpet av sommermånedene har Hjernerådet fått fem nye medlemmer. Totalt har nå vår paraplyorganisasjon 43 medlemmer. Hjernerådet arbeider overfor politiske myndigheter og befolkningen med informasjon om hjernen og hjernesykdommene. De fem nye medlemmene som er kommet i juli og august, er:

  • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  • Spesialsykehuset for epilepsi
  • Norsk nevrokirurgisk forening
  • Stiftelsen ALS norsk støttegruppe
  • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Hjernerådet vil ha mer hjerneforskning, bedre behandling av hjernesykdommer og bedre forebygging så det norske folk får god hjernehelse. Alt dette bør samles i en nasjonal hjerneplan, på samme måte som vi har en kreftplan. 

En unik møteplass
Hjernerådet er en unik møteplass for pasienter, brukere og ulike fagfolk. Vanligvis jobber disse mye hver for seg. Gjennom Hjernerådet har de et viktig treffpunkt. Pasient- og brukerorganisasjonene som er medlemmer i Hjernerådet, har ca. 100 000 medlemmer og representerer pasientgrupper som er mange ganger større. 5-6 000 fagfolk og spesialister er tilknyttet de fag- og forskningsmiljøene, samt behandlingsinstitusjoner som er medlemmer i Hjernerådet. Hjernerådet representerer derfor nå store miljøer.

Hva er hjernesykdom?
En av tre nordmenn vil få en hjernesykdom i løpet av livet. Til hjernesykdommene regnes sykdommer i hjernen, ryggmargen og i kroppens nervebaner. Enkelte muskelsykdommer regnes også med. Eksempler er: hjerneslag, epilepsi, Parkinson, Alzheimers og demenssykdommer, migrene og hodepinesykdommer, MS, cerebral parese, autisme, atferdsforstyrrelser, søvnsykdommer, svimmelhet, balanse- og gangforstyrrelser, infeksjoner i nervesystemet, hjernesvulst, ryggmargsbrokk, ALS, Huntingtons sykdom, Tourettes syndrom, isjias, nakke- og armsmerter, urolige bein, vannhodesykdommer, muskelsykdommen Myastenia gravis, plutselige ansiktslammelser og smertetilstander i nervesystemet. Mange psykiatriske lidelser, mentale endringer og kognitive vansker skyldes også endringer i hjernens funksjon. Denne listen over hjernesykdommer er ikke uttømmende. Mange med hjernesykdommer har kronisk sykdom som de lever med i årevis. Oppfølging av mennesker med hjernesykdommer tar 25-30 prosent av helsebudsjettene.

Velkommen til de fem nye medlemmene! Velkommen til å være med å arbeide for at det blir mer fokus på hjernesykdommene, og på hvordan vi i Norge behandler de menneskene som er berørt.

Tekst: Aud Kvalbein. 

Hjernerådet på Arendalskonferansen: Kronikerne må få et bedre tilbud

-De kronisk syke har tapt i prioriteringsdebatten – så langt. Vi har en klassedelt behandling der akuttpasientene kommer raskt til, mens kronikerne blir overlatt til ventelister og knapp tid for oppfølging. Dette må vi ha endret.

Hjernerådets styreleder Hanne F. Harbo var klar i talen på det helsepolitiske toppmøtet under Arendalsuken 15.-20. august. Der understreket hun sterkt kronikernes behov. Når mennesker lever med sine kroniske sykdommer over mange år, blir deres helsetap stort. Dette må også være en viktig del av prioriteringsdebatten, sa Harbo.

Lytt til de to damene Hanne Harbo og Anne Kristine Bergem, oppfordret stortingspolitiker Olaug Bollestad som syntes de to hadde viktige anliggender.

Lytt til de to damene Hanne Harbo og Anne Kristine Bergem, oppfordret stortingspolitiker Olaug Bollestad som syntes de to hadde viktige anliggender.

På denne debatten under Arendalsuken møtte viktige helsepolitikere som statsråd Bent Høie og stortingspolitikerne Torgeir Michalsen (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Olaug Bollestad (KrF). Temaet for toppmøtet var meldingen om prioriteringer i helsetjenestene som regjeringen har lagt fram, og som Stortinget skal behandle i løpet av høsten.

Statsråd Bent Høie fikk mye støtte fra stortingspolitikerne for grunnprinsippene i Prioriteringsmeldingen om at bl.a. alvorlighetsgrad og effekt av behandling skal telle mye.

Statsråd Bent Høie fikk mye støtte fra stortingspolitikerne for grunnprinsippene i Prioriteringsmeldingen om at bl.a. alvorlighetsgrad og effekt av behandling skal telle mye.

Store behov
I debatten orienterte Hjernerådets leder om at én av tre nordmenn vil få en hjernesykdom i løpet av sitt liv, det vil si en sykdom i hjernen eller nervesystemet. Dessuten går 25-30 prosent av helsebudsjettene til å dekke kostnader knyttet til hjernesykdommer. Dette er tall som er godt dokumentert både i europeiske og norske studier.

Anne Kristne Bergem, som er leder av Norsk psykiatrisk forening, la inn over politikerne de store behovene i psykiatrien. Hun var dessuten opptatt av brukermedvirkning, at man må lytte til pasientenes utfordringer, samtidig som man må være klar over at noen kan ønske en behandling der en mangler dokumentasjon for effekten. Norsk psykiatrisk forening er for øvrig en av Hjernerådets 43 medlemsorganisasjoner. Nyere forskning viser at flere psykiatriske lidelser har med hjernen å gjøre.

Bergem og Harbo fikk støtte, ikke minst fra stortingspolitiker Olaug Bollestad. – Lytt til de to kvinnene, understreket Bollestad. Det var Dagens medisin som hadde regien for det helsepolitiske toppmøtet, stødig ledet av redaktør Markus Moe.

-Jeg er mer enn ett MS-attakk
Fire av Hjernerådets medlemsorganisasjoner arrangerte under Arendalsuken en egen debatt om kronikerne, kalt «Hjernen er toppen av kroppen, men langt nede på prioriteringslisten.»

«Veien fra vilje til handling» var et viktig tema for debatten om kronikerne. Her er hele panelet samlet, fra venstre debattleder Svein Kåre Kristiansen, gen.sekr. Magne Fredriksen, Hjernerådets styreleder Hanne F. Harbo, stortingspolitikerne Freddy de Ruiter (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Olaug Bollestad (KrF), samt professor Ole Frithjof Norheim som har ledet Prioriteringsutvalget.

«Veien fra vilje til handling» var et viktig tema for debatten om kronikerne. Her er hele panelet samlet, fra venstre debattleder Svein Kåre Kristiansen, gen.sekr. Magne Fredriksen, Hjernerådets styreleder Hanne F. Harbo, stortingspolitikerne Freddy de Ruiter (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Olaug Bollestad (KrF), samt professor Ole Frithjof Norheim som har ledet Prioriteringsutvalget.

Jeg er mer enn et MS-attakk, sa Gudrun Østhassel og vant alles hjerter og politikernes oppmerksomhet.

Jeg er mer enn et MS-attakk, sa Gudrun Østhassel og vant alles hjerter og politikernes oppmerksomhet.

-Jeg er mer enn et MS-attakk, var statementet Gudrun Østhassel åpnet denne debatten med. Hun har selv diagnosen MS og ønsker at helsetjenestene skal se hele hennes liv, ikke bare hennes diagnose.

Gudrun vant stort gehør hos paneldeltakerne, som bl.a. besto av stortingspolitikerne Kristin Ørmen Johnsen (H), Freddy de Ruiter (Ap) og Olaug Bollestad (KRF). For øvrig deltok professor Ole Frithjof Norheim, som har ledet Prioriteringsutvalget, Hjernerådets styreleder Hanne Harbo og generalsekretæren i Parkinsonforbundet Magne Fredriksen. Panelet var på ulike vis enige om at kronikerne nå måtte løftes.

Bruk sjansen dere nå har
-Uansett hvem som sitter i regjeringen må vi få til dette, sa Olaug Bollestad.

-Vi må ha mer fokus på kronikerne. Det må settes av flere midler til hjerneforskning, understreket Kristin Ørmen Johnsen. – Men vi kan begynne å designe pakkeforløp med en gang for å gi systematisk god behandling til alle.

Hjernesykdommene og kronikerne må ha et skikkelig løft. Norge trenger en hjerneplan, understreker Hjernerådets leder Hanne F. Harbo.

Hjernesykdommene og kronikerne må ha et skikkelig løft. Norge trenger en hjerneplan, understreker Hjernerådets leder Hanne F. Harbo.

Hanne F. Harbo var glad for at pakkeforløpene ble nevnt. – Hjernesykdommene og kronikerne trenger et skikkelig løft. Vi må nå få en hjerneplan.

-Jeg tror egentlig det er politisk vilje til å løfte kronikerne, mente Freddy de Ruiter.

-Det er et klasseskille mellom blålysmedisinen, som tilbys akuttpasienter, og den oppfølging som tilbys kronikerne, understreket Magne Fredriksen.

 

 

-Kronikerne går ofte under radaren i mediene. Men bruk nå sjansen dere har ved behandlingen av Prioriteringsmeldingen i Stortinget til å fokusere, oppfordret Ole Frithjof Norheim politikerne.

Det var mye folk i debatten om kronikernes situasjon arrangert av fire av medlemsorganisasjonene til Hjernerådet.

Det var mye folk i debatten om kronikernes situasjon arrangert av fire av medlemsorganisasjonene til Hjernerådet.

Så spørs det hvordan veien går fra vilje til handling framover. Denne debatten var arrangert av MS-forbundet, CP-foreningen, Norges Parkinsonforbund og Norsk epilepsiforbund.

Tekst og bilder: Aud Kvalbein.

Norge trenger en hjerneplan!

De nevrologiske sykdommene koster mer enn kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer til sammen. Det er på høy tid at Norge utarbeider en overordnet hjerneplan for å løse denne helseutfordringen.

IMG_7961

Kronikk: Hanne Flinstad Harbo, professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiO og overlege i nevrologi ved OUS. Leder av Hjernerådet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen, nestleder av Hjernerådet og tidligere helseminister.

SYKDOMMER I HJERNEN eller nervesystemet rammer én av tre nordmenn i løpet av livet. Kostnadene som er forbundet med dette, utgjør mer enn en tredel av vårt helsebudsjett.

Det er sykdommer i hjernen og nervesystemet vi er mest engstelige for, viser en undersøkelse gjort for Hjernerådet høsten 2015. Denne redselen kan man forstå. Hjernen er den mest komplekse strukturen vi kjenner i universet. Den inneholder mer enn 100 milliarder nerveceller som samlet er grunnlaget for det menneskelige livet. Hjernen og nervesystemet er sårbart og uerstattelig. Selve livet styres fra hjernen.

ALLE KAN RAMMES. Eksempler på sykdommer som rammer hjernen, er hjerneslag, demens, cerebral parese, epilepsi, multippel sklerose og Parkinsons sykdom. Også migrene og skader i det perifere nervesystemet og mange psykiske symptomer skyldes endringer i nervesystemet. Hjernesykdommer kan oppstå i alle aldre og påvirker i betydelig grad livskvaliteten til den som rammes. Jo eldre vi blir, desto større er risikoen for å få nevrologisk sykdom. Jo yngre vi er, desto større blir helsetapet over tid.

Rask og korrekt diagnose og behandling er avgjørende for å hindre varige skader og forebygge videre sykdomsutvikling. Har man først blitt syk, er god opptrening og rehabilitering avgjørende. Mange av de nevrologiske sykdommene behandles etter de samme prinsippene, og bedre samhandling og organisering på tvers av diagnoser og helsetjenestenivå vil gi bedre behandling og spare ressurser.

FORSKNING OG ANSVAR. I 2014 fikk May-Britt Moser og Edvard Moser nobelprisen i medisin og fysiologi for oppdagelsen av nerveceller som gir stedsans, en evne som tapes tidlig ved demens. Under avslutningen av Hjerneåret i desember 2015 understreket Edvard Moser at vi er helt avhengig av forskning for å forstå hjernesykdommene, og at vi som en ressurssterk nasjon har et ansvar for å bidra til dette. Det er avgjørende for god og stadig bedre behandling av hjernesykdommer i Norge at norske forskere er med i verdenstoppen.

Men omfanget av forskningsmidler som går til nevrovitenskapelig forskning i Norge, er lite. Kavli-instituttet, som ledes av Edvard og May-Britt Moser, har nylig blitt medlem av Hjernerådet, og støtter vår oppfordring om å satse mer på hjernen.

EN NASJONAL PLAN. Norge har et godt helsevesen, men ingen nasjonal plan for å møte den enorme helseutfordringen hjernesykdommene representerer. Vi trenger samordnede retningslinjer for rask diagnostikk, god behandling og effektiv rehabilitering av hjernesykdommer. Vi trenger en langsiktig strategi for best mulig nevrovitenskapelig forskning. Bare de siste årene har det kommet nye behandlingsmuligheter som kan spare individet og samfunnet for store lidelser og enorme utgifter. Ett eksempel er behandling av hjerneslag med blodproppløsende behandling. Det er gledelig at myndighetene har reagert på innspillene og innvilget midler til en informasjonskampanje om hjerneslag.

Hjerneskader forbygges også ved sunn livsstil og god ernæring, fra unnfangelsen og gjennom hele livet. Ikke minst i internasjonal sammenheng er mangel på god ernæring en overhengende trussel. Det er våre hjerner vi skal leve av i de neste generasjonene. Da må vår generasjon være mer opptatt av å ta vare på den.

JA TIL HJERNEPLAN! Hjernerådets 38 medlemsorganisasjoner står samlet om å oppfordre politiske myndigheter til å lage en overordnet plan for å møte utfordringene som er knyttet til hjernesykdommer og nevrologiske lidelser. Det er et paradoks at Norge mangler en slik plan når så mange rammes og kostnadene er så store.

Med bakgrunn i en merknad til statsbudsjettet for 2016 fra en samlet Helse- og omsorgskomite har Helsedirektoratet nå fått i oppdrag å utarbeide en statusrapport om hjernehelse i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og vurdere behovet for en helhetlig strategi for fagområdet. Rapporten skal leveres innen utgangen av 2016.

Hjernerådet og våre medlemmer følger arbeidet tett. Vi oppfordrer til at statusrapporten etterfølges umiddelbart av en nasjonal strategi for bedre hjernehelse i Norge – en hjerneplan. Vi må satse mer på hjernen – og det haster.

Publisert i Dagens Medisin 12.08.16

Brain State i USA inviterer til hjernekonferanse – med norske foredragsholdere

Norske forskere stiller sterkt når Virginia Tech University, USA, inviterer til hjernekonferanse 5.-7. oktober i år. Konferansen er åpen og dessuten gratis for deltakerne.

Tor Haugstad, Sunnaas sykehus.

Tor Haugstad, Sunnaas sykehus.

-Persontilpasset medisin og behandling er hovedtemaer på Virginia-Nordic Precision Neuroscience Conference til høsten, forteller avdelingsoverlege Tor Haugstad ved Sunnaas sykehus, som har stått sentralt i forberedelsene. Konferansen er et samarbeid mellom Norden, særlig Norge, og forskere i Virginia. Av temaer nevner Haugstad traumatisk hjerneskade, pediatriske sykdommer som f.eks. CP, alvorlig gulsott hos nyfødte som fører til hjerneskader, og nevropsykiatriske sykdommer som Alzheimer og demens.

-Psykisk helse er også hjernesykdommer. Dette oversees ofte. Gjennom hjerneforskningen forstår vi nå mer av hvordan hjernen fungerer. Tidligere tenkte man på hjernen nærmest som en svart boks. Det er helt forlatt i dag, understreker han.

Norske nevro-miljøer har gått i spissen for å få til Virginia-Nordic Precision Neuroscience Conference i Roanoke, Virginia. -Arvelige egenskaper og livshendelser gjør at mennesker ikke reagerer likt på behandling og rehabilitering. Derfor er forskerne nå opptatt av å persontilpasse medisiner og behandling, sier Haugstad. (Jf. også den strategien for persontilpasset medisin som den norske regjeringen nylig hadde på høring).

Clive Bramham, Universitetet i Bergen.

Clive Bramham, Universitetet i Bergen.

Flere norske foredragsholdere skal ha innlegg på konferansen. Professor Jon Storm-Mathisen ved Universitetet i Oslo (UiO) er en av hovedforedragsholderne. Andre bidragsytere er professor i pediatri Thor Willy Ruud-Hansen, UiO, samt professor Clive Bramham ved Universitetet i Bergen. Bramham er også styreleder i Norwegian Neuroscience Society som nylig ble medlem i Hjernerådet. Også Sunnaas sykehus der Tor Haugstad er leder ved avdeling for traumatisk hjerneskade, er medlem av Hjernerådet.

Mange ser et stort potensiale for å gi pasienter bedre helse gjennom hjerneforskningen. Målet er også å få til et tettere vitenskapelig samarbeid mellom Virginia og Norden.

Virginia har definert seg selv som Brain State. Politikerne i delstaten har bevilget midler til å utvikle hjerneforskningen fordi de ser de store utfordringene som hjernesykdommene gir den enkelte og samfunnet. De ønsker at Virginia skal være et fyrtårn innen hjerneforskning og hjernebehandling i USA. Virginia Tech University finansierer Virginia-Nordic Precision Neuroscience Conference, i tillegg til at det søkes om å få noen norske bidrag. Konferansen blir derfor gratis.

Tor Haugstads samarbeid med universitetsmiljøene i Virginia skriver seg tilbake til hans studietid. Han bidro også til at tidligere helseminister Dagfinn Høybråten var over i USA for møter om hjerneforskning.

For nærmere informasjon og påmelding, se www.vnpn.org

Tekst: Aud Kvalbein.

Nobelprisvinnere blir medlem i Hjernerådet

Kavli-instituttet ved Nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser har meldt seg inn Hjernerådet.

160616 Bilde av May-Britt og Edvard Moser

Edvard Moser og May-Britt Moser.

-Hjernerådet gjør en ekstremt viktig jobb når det gjelder å skape bevissthet om hjernerelaterte sykdommer, og om betydningen av både klinisk forskning og grunnforskning. Økt kunnskap om normalhjernens mekanismer og funksjoner vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer for hele spekteret av nevrologiske og psykiatriske sykdommer i fremtiden, sier Edvard Moser.

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon av pasient- og brukerorganisasjoner og fag- og forskningsmiljøer, totalt nå 39 medlemmer. Rådet arbeider for mer hjerneforskning, bedre behandling for hjernesykdommer og bedre forebygging. Det er unikt at pasienter, brukere og fagpersoner samarbeider så tett som man gjør i Hjernerådet. Dette er også helt i tråd med dagens politiske føringer om at forskningen skal ha tett kontakt med pasienter og brukere.

En av tre nordmenn vil i løpet av sitt liv få en hjernesykdom. Med hjernesykdommer menes sykdom i hjernen, det sentrale og perifere nervesystem, samt enkelt muskeltilstander. Eksempler er Parkinsons, MS, demens, psykiatriske sykdommer forbundet med hjernen, hjerneslag osv. Kostnader for hjernesykdommene er større enn for kreft, hjerte-karsykdom og diabetes til sammen, men bare ca. åtte prosent av forskningsmidlene går til hjerneforskning. Hjernerådet arbeider for mer informasjon om hjernen og hjernesykdommer både til politikere og befolkningen som sådan.

Hjernerådet har i løpet av den siste måneden fått fem nye medlemmer. For uten Kavli-instituttet (Kavli Institute for Systems Neuroscience) er dette: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, NevSom Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, samt Norwegian Neuroscience Society.

Tekst: Aud Kvalbein.

Nyere hjerneforskning krever nye politiske handlingsplaner

-Relativt få liv går tapt på grunn av hjernesykdommer, men mange av dem som får hjernesykdommer, lever lenge med store funksjonstap, understreket nevrolog og overlege Anette Storstein da hun åpnet Hjernerådets medlemsmøtet 7. juni 2016.

Når man har fått en skade eller sykdom i hjernen og/eller nervesystemet, skal det mye til for at den ikke setter et fotavtrykk i hjernen, sa Anette Storstein på Hjernerådets medlemsmøte 7. juni.

Når man har fått en skade eller sykdom i hjernen og/eller nervesystemet, skal det mye til for at den ikke setter et fotavtrykk i hjernen, sa Anette Storstein på Hjernerådets medlemsmøte 7. juni.

Storstein er også medlem av Hjernerådets styre. Hun viste bl.a. til en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet som nylig har påpekt disse forholdene igjen. Foranledningen for Hjernerådets medlemsmøte var at helseministeren har bestilt en statusrapport om hjernehelsen i Norge. Det er Helsedirektoratet som skal lage denne, og Hjernerådets medlemmer var invitert til å komme med innspill om hva rapporten bør inneholde.

-Med hjernesykdommer menes sykdom og skade i hjernen, i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, samt enkelte sykdommer som berører nerver og muskler, påpekte Hjernerådets styreleder nevrolog Hanne F. Harbo. Hjernerådet og rådets medlemmer har overfor politikerne lenge pekt på behovet for en overordnet nasjonal hjerneplan. Statusrapporten er forhåpentligvis en forløper til denne.

Nevrofeltet er stort. Nyere hjerneforskning har de siste tiårene endret vår forståelse av hvordan hjernen fungerer og vist at mange hjernesykdommer har noe med hverandre å gjøre. Det er derfor nødvendig å ha et mer helhetlig perspektiv når vi snakker om hjernesykdommer. Hjernepasienter er en svært stor pasientgruppe. 1 av 3 nordmenn vil i løpet av sitt liv få en hjernesykdom og ca. en tredjedel av helsebudsjettene brukes på disse sykdommene.

-Hjernesykdom kan ramme mennesker fra fødselen av f.eks. Cerebral Parese, men kan også oppstå på alle stadier i livet, sa Anette Storstein. -Jo flere som blir eldre, desto vanligere blir det også med hjernesykdommer. Som eldre har vi dessuten mindre å kompensere med når hjernesykdom oppstår. Det er skjedd et paradigmeskifte i hjerneforskningen de siste tiårene som gir oss en helt annen forståelse av hjernen. Jeg spenner nå opp lerretet for dere, så er det opp til dere medlemmer av Hjernerådet å male på det, sa hun.

Og medlemsorganisasjonene lot seg engasjere. 18 medlemsorganisasjoner var representert på møtet, både pasient/brukerorganisasjoner og fag/forskningsmiljøer. De aller fleste hadde innlegg der de pekte på hva som fungerer, men enda mer hva de opplever ikke fungerer i dagens kommunehelse- og spesialisthelsetjeneste for hjernepasientene.

Det ble sterkt understreket at det trengs mer forskning på hjernesykdommer som kan gi bedre behandling til pasientene. Det er stort behov for spesialisert kompetanse, slik at sykdommer kan oppdages i tide, ikke minst hos barn. Vi trenger flere nevrologer i Norge. Kapasiteten i tilbudene er ikke god nok, og mange pasienter/brukere opplever store geografiske forskjeller. Det helsetjenestene tilbyr i en del av landet, finnes ikke i en annen del av landet. Det er for lite fokus på at ca. 60 prosent av dem som får hjerneslag her i landet, også får synsforstyrrelser, ca. 40 prosent får afasi og språkproblemer. Norges bruk av WHOs kriterier for hvem som er svaksynte, fører til at mange ikke får dekket kurs og behandling som kan gi hjelp. Norsk barnenevrologisk forening påpekte at man må inn tidlig når barn får hjernesykdom. Barnehjernen er så plastisk, at kommer man inn tidlig nok, kan man gi bedre hjelp. Statped er blant Hjernerådets medlemmer og påpekte at det er statlige tilbud som er gratis og som kommuner ikke benytter seg av. Rehabiliteringstilbudene er svært viktige og må få økt kapasitet. Kronikere som pasienter med f.eks. MS, Parkinson eller epilepsi merke bl.a. denne dårlige kapasiteten. Mange av medlemsorganisasjonene pekte på behovet for bedre forebygging, også for eldre. Man må slutte bare å se på enkeltdiagnoser på dette området og heller få et helhetlig blikk der man ser at mange av hjernesykdommene henger sammen, understreket bl.a. representanten fra Norsk Nevrologisk Forening.

Helsedirektoratets prosjektleder, Inger Huseby, var til stede på medlemsmøtet og merket seg innspillene. Hun har lenge undret seg over at det er så lite fokus på hjernepasientene. Helsedirektoratet vil i sitt arbeid med statusrapporten ha videre kontakt med Hjernerådet og invitere til dialogmøte til høsten.

Tekst og bilde: Aud Kvalbein.

Afasiforbundet vil ha mer fokus på hjernen

-Det er mange flere hjernesykdommer enn dem vi først tenker på, understreket Hjernerådets daglige leder Aud Kvalbein under landsmøtet til Afasiforbundet fredag 27. mai. Afasiforbundet som er en av Hjernerådets 34 medlemsorganisasjoner, hadde bedt om å få et foredrag fra Hjernerådet som start på sin landsmøtehelg. «Mer fokus på hjernen», hadde de valgt som tema.

Hjernesykdommer berører mange flere mennesker enn mange tenker. Derfor er det så viktig at vi får en helhetlig nasjonal hjerneplan, understreket Aud Kvalbein på Afasiforbundets Landsmøte 27.mai. Her sammen med forbundsleder Ellen Borge (i midten) og generalsekretær Marianne Brodin (t.v.).

Hjernesykdommer berører mange flere mennesker enn mange tenker. Derfor er det så viktig at vi får en helhetlig nasjonal hjerneplan, understreket Aud Kvalbein på Afasiforbundets Landsmøte 27.mai. Her sammen med forbundsleder Ellen Borge (i midten) og generalsekretær Marianne Brodin (t.v.).

Aud Kvalbein understreket at en av tre nordmenn vil få en hjernesykdom en gang i løpet av livet. Kostnadene for disse sykdommene er 25-30 prosent av helsebudsjettene.

-Når så mange mennesker er berørt, skulle man tro at hjernehelse og hjernesykdommer er høyt oppe på politikernes agenda, men det er bare rundt 8 prosent av forskningsmidlene som brukes til disse sykdommene. Verdens Helseorganisasjon (WHO) sier at hjernesykdommer er en av de vanligste årsaker til sykelighet i den vestlige verden. Hadde vi fått mer hjerneforskning, bedre behandling og rehabilitering, samt bedre forebygging mot hjernesykdommer, hadde både enkeltmennesker og samfunnet hatt stor nytte av det.

Nevrofeltet er omfattende. Nevrologi omhandler sykdommer i det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggmargen) og i det perifere nervesystem (alle kroppens øvrige nerver). Også enkelte muskelsykdommer hører til nevrologien.

Hva snakker vi konkret om? De fleste vil nikke gjenkjennende til hjerteslag, hjerneinfarkt, hjerneblødning, epilepsi, Parkinsons, demenssykdommer, MS, Cerebral Parese, hjernesvulst osv. Flere har også nå fått med seg at flåttbårne sykdommer som nevroborreliose er hjernesykdom. Færre tenker på at migrene, søvnsykdommer, isjias, urolige bein, gangforstyrrelser og smertetilstander i nervesystemet hører til hjernesykdommer.  Og det er enda flere, i følge Legeforeningens nettside. Også noen psykiske lidelser regner forskerne nå med at skyldes forstyrrelser i hjernen. Migrene er i følge Global Burden Disease den tredje vanligste sykdommen i verden. I Norge har ca. en halv million mennesker migrene, og til sammen taper de 2 millioner arbeids- og skoledager i året. Hjernesykdommene er med andre ord et stort område, som skaper mye lidelser for enkeltmennesker og store kostnader for samfunnet, sa Aud Kvalbein på Afasiforbundets landsmøte.

Tekst: Aud Kvalbein.